Meld. St. 3 (2013–2014)

Statsrekneskapen 2013

Statsrekneskapen 2013

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no