Metallkraft 1 AS

Vi viser til søknad datert 27. august 2012. På vegne av Metallkraft I AS søker advokatfirmaet Selmer DA om unntak fra aksjeloven § 6-11 første ledd slik at Cheng Hing Nan, bosatt i Singapore, kan ansettes som daglig leder. Vi viser også til vårt brev av 11. oktober 2012 om forventet saksbehandlingstid.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Rettslig grunnlag

Aksjeloven § 6-11 første ledd stiller krav om at daglig leder og minst halv­parten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge eller et EØS-land. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og handelsdepartementet tildelt mulighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

I vurderingen av søknaden legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse. Departementet vurderer også om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Dersom personer i ledende verv eller stilling i selskapet skulle komme i ansvar, er tilgjengelighet og jurisdiksjon viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet.

Departementet har lang praksis for å gjøre unntak enten for daglig leder eller for styret etter en konkret vurdering i den enkelte sak. I vurderingen legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse, om norske domstoler har jurisdiksjon overfor selskapet og selskapets behov for å ha den aktuelle daglige lederen.

Nærmere om søknaden

I søknaden fremgår det at Metallkraft I AS er morselskap i Metallkraft-konsernet. Metallkraft I AS ble stiftet i juli 2012 av de fleste av de tidligere aksjonærene i Metallkraft AS ved tingsinnskudd i deres aksjer i Metallkraft AS som oppgjør for aksjeinnskuddet. I tillegg til det heleide norske selskapet Metallkraft AS omfatter konsernet to norske hel­eide datterselskaper og et heleid selskap i Singapore.

Metallkraft-konsernet driver virksomhet rettet mot solenergibransjen, og har utviklet og tatt i bruk teknologi for resirkulering og gjenvinning av slurry som brukes til produksjon av wafere (silisiumskiver). Konsernet har et produksjonsanlegg i Singapore. Metallkraft-konsernets administrasjon og konsernledelse ligger i Kristiansand. Totalt har konsernet om lag 110 ansatte, der de fleste er ansatt ved anlegget i Singapore.

I august 2012 inngikk Metallkraft I AS avtale om å selge datterselskapet Metallkraft AS til en utenforstående tredjepart. Dette salget vil føre til en deling av konsernet, ved at deler av virksomheten blir igjen i Metallkraft AS og deler overføres til Metallkraft I AS før gjennomføring av salget. Metallkraft I AS vil overta konsernets internasjonale virksomhet, herunder virksomheten i Singapore.

Cheng Hing Nan er daglig leder i Metallkraft AS etter unntak fra aksjeloven § 6-11 (1) gitt av departementet 10. mai 2012. I søknaden opplyses det at senest ved salget av Metallkraft AS vil Cheng Hing Nan avslutte sitt ansettelsesforhold i Metallkraft AS og inngå avtale om ansettelse i Metallkraft I AS. Cheng Hing Nan vil deretter ha en delt ansettelse, dels som daglig leder i datterselskapet i Singapore og dels som daglig leder av morselskapet Metallkraft I AS.

Styret i Metallkraft I AS anser det som naturlig og ønskelig at Cheng Hing Nan fortsetter sitt engasjement i konsernet som konsernspiss for Metallkraft I AS. Metallkraft-konsernet har behov for en toppleder med stor internasjonal tyngde og med særlig kompetanse og fokus i Asia. Styret i Metallkraft I AS mener at Cheng Hing Nan er den best egnede kandidaten til å overta som daglig leder og føre selskapet og konsernet videre i en tid hvor det er store utfordringer i den globale solenergibransjen. Potensialet for utnyttelse av Metallkraft-konsernets teknologi i fremtiden forventes å ligge hovedsakelig i Asia. Det er også viktig at øverste leder har posisjonen som daglig leder i konsernspissen, slik at han både formelt og funksjonelt er underlagt Metallkraft I AS’ styre. Han får dermed også den nødvendige organisatoriske og kommersielle legitimiteten til å styre konsernet.

Departmentets vurdering

Departementet viser til opplysningen om at potensialet for utnyttelse av Metallkraft-konsernets teknologi forventes å være i Asia og at selskapet har behov for å ha en toppleder med særlig kompetanse og fokus i Asia. Videre ligger produksjonsanlegget i Singapore, hvor Cheng Hing Nan er bosatt. Her er også langt de fleste av de ansatte. Drifts- og forretningsmessige hensyn taler for at daglig leder er bosatt der hvor hoveddelen av virksomheten foregår.

Departementet viser videre til at styret oppfyller bostedskravet i aksjeloven og at konsernledelsen og øvrige administrasjon er lokalisert i Norge. Dette gjør at selskapets ledelse er tilgjengelig.

En norsk dom vil ikke kunne gjøres gjeldende i Singapore, men en eventuell ansvarssak vil også kunne rettes mot styret og ledelsen for øvrig.

Etter en samlet vurdering finner departementet at den ønskede tilgjengeligheten til selskapets ledelse og hensynet til jurisdiksjon er ivaretatt. Et unntak fra bostedskravet i dette tilfellet vil også være i tråd med departementets praksis.

Vedtak

Nærings- og handelsdepartementet gjør følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619:

Metallkraft I AS, org.nr. 998682061, kan ha Cheng Hing Nan, bosatt i Singapore, som daglig leder.

Unntaket gjøres under forutsetning av at selskapets styre oppfyller kravet om bosted i aksjeloven § 6-11 første ledd.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på våre nettsider www.nhd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes til departementet innen fjorten dager.