Midlertidig forskrift om tiltak for å hindre helseskader på grunn av luftforurensning i Bergen kommune

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a-1 annet ledd.


§ 1 Formål
Forskriftens formål er å verne befolkningen mot helsefarlig luftforurensning i Bergen kommune. 

§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder all bruk av personbiler innenfor ytre bomring i Bergen kommune.  Forskriften gjelder ikke for Straume bro. Ut over dette gjelder forskriften for Laksevåg innenfor bompengestasjonen på Gravdal på Rv 555 samt Melkeplassen med tilhørende område innenfor bompengestasjonen i Fyllingsdalen på Rv 540.  

§ 3 Forbud
I perioder med luftforurensningsverdier som overskrider grenseverdiene som følger av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, kapittel 7 om lokal luftkvalitet, eller i perioder når kommunen anser at det foreligger overhengende fare for overskridelse av disse, gjelder forbud mot all privat bruk av personbiler hvis registreringsnumre slutter på partall på datoer som representerer oddetall. Tilsvarende gjelder forbud mot all privat bruk av personbiler hvis registreringsnumre slutter på oddetall på datoer som representerer partall.

Kommunen kunngjør løpende når vilkårene etter første ledd er oppfylt. 

§ 4 Unntak - dispensasjon
Forskriften gjelder ikke for elektriske biler og personbiler som ledd i transport av funksjonshemmede. Forskriften gjelder ikke i øyeblikkelig hjelp-situasjoner. Kommunen kan fravike forbudet i forskriftens § 3 i andre tilfelle når kjøring anses åpenbart nødvendig.

§ 5 Virkeperiode
Forskriftens bestemmelser gjelder for 2010. Forskriften trer i kraft straks.

§ 6 Straff
Overtredelse av forskriften eller av vedtak truffet med hjemmel i forskriften straffes med bøter i samsvar med lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a-11.

Til toppen