North Ocean 105 AS

Innledning

Vi viser til søknad av 6. juni for North Ocean 105 AS, org. no. 99 5357 321. Søknaden gjelder dispensasjon fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for ny daglig leder i selskapet. Ny daglig leder er Leeland H. Taylor (USA). Videre gjelder søknaden endringer i styret og bortfall av tidligere tidsavgrenset dispensasjon gitt til selskapet i brev 24. april 2011 fra Nærings- og handelsdepartementet. I det nye styret er to av fire medlemmer bosatt i og statsborgere av et EØS-land. Dette gjelder Robert Lowes (Storbritannia) og Haico Halbesma (Nederland). De to øvrige styremedlemmer er Leeland H. Taylor (USA) og Donald MacLeod (Canada). Det nye styret overholder bostedskravet i loven og omfattes ikke av dispensasjonssøknaden. I søknaden er det opplyst at det også er valgt nye vararepresentanter til styret. Dette gjelder Steve Bertone og George Blanchard. Begge er bosatt i USA. Det er også søkt om dispensasjon for disse.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at det kan innvilges dispensasjon for daglig leder. Dispensasjonen betinger at styret overholder kravet om bosted. Den nærmere begrunnelsen følger nedenfor. Den delen av søknaden som gjelder dispensasjon for vararepresentanter, blir i samråd med søker behandlet særskilt.

Bakgrunn og vurdering

I henhold til lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd første punktum skal daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfellet. Første punktum gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat, jf. andre punktum.

Bakgrunnen for bostedskravet er hensynet til tilgjengelighet og jurisdiksjon for selskapets ledelse. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er blant annet viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet.

Kongens myndighet til å gjøre unntak fra kravet til bosted i aksjeloven § 6-11 er i kgl.res. 17. juli 1998 nr. 619 delegert til Nærings- og handelsdepartementet. Nærings- og handelsdepartementet har en lang og innarbeidet dispensasjonspraksis i slike saker. Som hovedregel blir det gitt dispensasjon fra bostedskravet for enten daglig leder eller for styret. Som utgangspunkt må en av disse oppfylle lovens krav.

Det fremgår av søknaden at styret vil oppfylle vilkårene i aksjeloven § 6-11. Selskapet har underbygget søknaden om dispensasjon med at virksomheten i Norge er begrenset. Selskapet har ikke ansatte eller eiendeler i Norge. Virksomheten består i å eie et oljeserviceskip, CSV North Ocean 105. Skipet leies ut og utfører oppdrag for oljeselskaper på installasjoner over hele verden.

Selv om daglig leder ikke vil være bosatt i Norge, vil styret oppfylle kravet i loven, og departementet anser derfor tilgjengelighetshensynet og jurisdiksjonshensynet som tilstrekkelig ivaretatt i denne saken. Etter departementets vurdering kan det således gis dispensasjon for daglig leder slik det fremgår i søknaden datert 6. juni 2012.

Vedtak

Nærings- og handelsdepartementet gir med dette dispensasjon fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd, jf. kgl. res.
17. juli 1998 nr. 619. North Ocean 105 AS, org. no. 99 5357 321 får dispensasjon fra bostedskravet som fremgår i søknaden av 6. juni 2012 når det gjelder daglig leder. Tidligere dispensasjoner fra reglene om bostedskrav faller samtidig bort.

Unntaket gjøres under forutsetning av at selskapets styre oppfyller kravet om bosted i aksjeloven § 6-11 første ledd.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på våre nettsider www.nhd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes til departementet innen fjorten dager.