North Ocean II AS

1.        INNLEDNING

Vi viser til søknad av 7. juni for North Ocean II AS, org. no. 889 815 752. Søknaden gjelder dispensasjon fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for ny daglig leder og for nye vararepresentanter til styret. Etter avtale med søker ble søknaden delt i to, og dette vedtaket gjelder dispensasjonen for vararepresentantene Steve Bertone og George Blanchard. Begge er bosatt i USA. For den delen av søknaden som gjelder daglig leder, er det gitt dispensasjon ved brev 21. januar 2013.

I selskapets styre er to av fire medlemmer bosatt i Norge, eller statsborger av og bosatt i et EØS-land. Dette gjelder Torbjørn Skulstad (Norge) og Haico Halbesma (Nederland). De to øvrige styremedlemmer er Leeland H. Taylor (USA) og Donald MacLeod (Canada).

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at det kan innvilges dispensasjon for varamedlemmene. Den nærmere begrunnelsen følger nedenfor.

2.        RETTSLIG GRUNNLAG

I henhold til lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd første punktum skal daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfellet. Første punktum gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat, jf. andre punktum. Når det gjelder vararepresentanter, skal aksjelovens regler gjelde så langt de passer, jf. § 6-9.

Bakgrunnen for bostedskravet er hensynet til tilgjengelighet og jurisdiksjon for sel­skapets ledelse. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er blant annet viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet.

Kongens myndighet til å gjøre unntak fra kravet til bosted i aksjeloven § 6-11 er i kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619 delegert til Nærings- og handelsdepartementet.

Nærings- og handelsdepartementet har en lang og innarbeidet dispensasjonspraksis i slike saker. Som hovedregel blir det gitt dispensasjon fra bostedskravet for enten daglig leder eller for styret. Som utgangspunkt må en av disse oppfylle lovens krav. Når det gjelder varamedlemmer, må kravet til bosted vurderes for seg og etter de samme hensyn som gjelder for selskapets andre organer.

Utgangspunktet i aksjeloven er at reglene for styremedlemmer gjelder tilsvarende for varamedlemmer så langt de passer, jf. asl. § 6-9. Dette forklarer ikke uttømmende hvordan bostedskravet skal anvendes. Noe er avklart av Lovavdelingen i Justisdepartementet med et fortolkningssvar 23. november 2007 til Foretaksregisteret. Som utgangspunkt handler uttalelsen om vararepresentanter når det kreves kjønnsbalanse etter allmennaksjeloven, men Lovavdelingen viser til at de samme elementene for avveiing også kan anvendes for andre formalkrav, slik som bostedskravet.

Lovavdelingen påpeker at de formelle kravene skal gjelde for vararepresentanter, og disse er ikke unntatt selv om et tema ikke er bearbeidet særskilt i forarbeidene. Det innebærer at formalkrav gjelder for vararepresentantene som gruppe, dvs. at minst en halvpart skal være bosatt i Norge eller annen EØS-stat. Videre gjelder bostedskravet for styret og for varamedlemmer hver for seg.

Styrets beslutningsevne avhenger av oppmøtet til hvert møte, og er regulert i andre bestemmelser i aksjeloven, eventuelt også selskapets vedtekter. Det innebærer at styret vil være beslutningsdyktig uavhengig av formalkrav, slik som bostedskravet, ved styremedlemmers forfall og eventuelt med representasjon av vara. Dette gjelder også selv om behovet for vararepresentasjon strekker seg over tid og gjelder flere møter, men det tas forbehold mot tilfeller som innebærer en omgåelse av regelverket.

Imidlertid er det forskjell på vararepresentanter og styremedlemmer. Dette kommer blant annet til uttrykk når det er aktuelt å trekke medlemmer i et styre til ansvar. En kjennelse i Gulating lagmannsrett 22. januar 2004 legger til grunn at det kreves vara­representantens deltagelse i beslutningsprosessen for at denne skal kunne komme i samme ansvar som styremedlemmene.

Videre endres ikke status for en vararepresentant ved å delta i styrearbeidet. Det er bare når et styremedlem trer tilbake eller avsettes, at en vararepresentant kan rykke opp til å bli styremedlem jf. asl. §§ 6-7 og 6-8. Dersom en vararepresentant rykker opp til fast styremedlem, vil kravet til bosted gjelde tilsvarende. En situasjon hvor bosteds­vilkåret da ikke oppfylles, vil i så fall måtte løses med en ny søknad om dispensasjon. 

3.        OM SØKNADEN

Det fremgår av søknaden at styret vil oppfylle vilkårene i aksjeloven § 6-11. Selskapet har underbygget søknaden om dispensasjon med at virksomheten i Norge er begrenset. Selskapet har ikke ansatte eller eiendeler i Norge. Virksomheten består i å eie et oljeserviceskip, CSV North Ocean 102. Skipet leies ut og utfører oppdrag for oljeselskaper på installasjoner over hele verden.

4.        VURDERING

For vararepresentantene kan departementet gi dispensasjon forutsatt at dette ikke reduserer hvor tilgjengelig selskapet er, og hvordan eventuelle krav kan forfølges med rettsmidler.  I denne saken overholder styret kravet til bosted, og det er allerede gitt dispensasjon for daglig leder. De vurderingene som ble gjort om tilgjengelighet og jurisdiksjon i departementets vedtak datert 21. januar 2013, blir ikke påvirket av at det i dette tilfellet også gis dispensasjon fra bostedskravet for varamedlemmene. Varamedlemmene vil dessuten bare under spesielle forutsetninger kunne stilles til ansvar for selskapets disposisjoner.

Departementet anser ordningen med varamedlemmer i første rekke som en praktisk ordning for selskapet, for å kunne sikre et vedtaksført styre også når styrets faste medlemmer ikke har anledning til å møte. Dette må tas i betraktning i vurderingen av søknaden om dispensasjon fra bostedskravet for varamedlemmene. Ved vurderingen av bostedskravet må dette fortsatt oppfylles for hver av gruppene isolert. Det innebærer at vararepresentantenes bosted ikke kan telle med når bostedskravet for styret skal vurderes, og vice versa.

I og med at tilgjengelighet og jurisdiksjonsbetraktninger ikke endres ved at det gis dispensasjon for varamedlemmene i dette tilfellet, kan det etter departementets vurdering gis dispensasjon for vararepresentantene, slik det er søkt om i søknaden datert 7. juni 2012.

5.        VEDTAK

Nærings- og handelsdepartementet gir med dette dispensasjon fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd, jf. kgl.res. 17. juli 1998 nr. 619. North Ocean II AS, org. no. 889 815 752 får dispensasjon fra bostedskravet som fremgår i søknaden av 7. juni 2012 når det gjelder vararepresentantene Steve Bertone og George Blanchard.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi allikevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og handelsdepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak . Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.