Nye anskaffelsesdirektiver og unntaket for offentlig-offentlig samarbeid

Forholdet til norske interkommunale samarbeidsordninger

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Advokatfirmaet Hjort vurdert EUs nye anskaffelsesdirektivers unntaksregulering for offentlig-offentlig samarbeid og forholdet til norske interkommunale samarbeidsordninger.

EU vedtok i mars 2014 nye anskaffelsesdirektiver for klassisk sektor, forsyningssektorene og for konsesjonskontrakter. Direktivene lovfester et eget unntak fra anskaffelsesregelverket for samarbeid mellom offentlige aktører – såkalt offentlig-offentlig samarbeid.

I denne rapporten vurderer Advokatfirmaet Hjort innholdet i bestemmelsene om offentlig-offentlig samarbeid i de tre nye anskaffelsesdirektivene, sett i lys av EU-domstolens praksis om anskaffelsesreglenes anvendelse på slikt samarbeid.

Rapporten tar også for seg hvilke konsekvenser den nye unntaksreguleringen vil kunne få for kommuners og fylkeskommuners adgang til å samarbeide om å utføre oppgaver gjennom ulike former for interkommunalt samarbeid.

Nye anskaffelsesdirektiver og unntaket for offentlig-offentlig samarbeid - Forholdet til norske interkommunale samarbeidsordninger (pdf)