Oil Boom Solutions AS

Innledning

Vi viser til klage av 2. oktober 2012 fra Arne Hovda og klage av 17. oktober fra Ole Engen på Foretaksregisterets vedtak av 1. august 2012 om å registrere fravalg av revisjon i selskapet Oil Boom Solutions AS. Saken er oversendt Nærings- og handelsdepartementet i brev av 7. januar 2013. Vi viser til ytterligere opplysninger i saken mottatt den 31. mai 2013 og beklager at det har tatt svært lang tid å behandle saken.

Departementet har kommet til at klagen kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen følger nedenfor.

Klagers beskrivelse av saksforholdet

Foretaksregisteret registrerte den 1. august 2012 melding om fravalg av revisjon for Oil Boom Solutions AS (org. nr. 996 311 309) i Foretaksregisteret.

Arne Hovda og Ole Engen har påklaget vedtaket og anfører at general­forsamlingen er ugyldig fordi de som aksjeeiere ikke ble innkalt til generalforsamlingen.

Klagemotparten, Oil Boom Solutions AS v/ styreleder Rein Carlsen anfører at klagerne ikke har fremlagt sluttseddel som bevis for at de har blitt eiere av aksjene i selskapet.

Klager og klagemotparten er uenige om faktum i saken. Uenigheten knytter seg i hovedsak til om klagerne er aksjeeiere, og dermed skulle ha vært innkalt til general­forsamlingen som vedtok fravalg av revisjon. Både klagerne og klagemotparten har lagt frem en rekke dokumenter og opplysninger som berører tvisten om eierskapet i selskapet.

[Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Om klagebehandlingen

I det følgende orienterer Nærings- og handelsdepartementet partene om prosessen med selve registreringen og den senere klagebehandlingen som gjøres i Foretaksregisteret og i Nærings- og handelsdepartementet. Vi vil kort gjøre rede for de to organenes rolle og kompetanse.

Foretaksregisteret har ansvaret for registrering av alle norske og utenlandske foretak i Norge. Registeret skal sikre rettsvern og økonomisk oversikt, og er en viktig kilde for alle som trenger korrekte opplysninger om aktørene i norsk næringsliv. Foretaksregisterets og Nærings- og handelsdepartementets oppgaver i saken er kun å vurdere selve registreringen av foretaksopplysningene. Etter loven har vi ikke myndighet til å vurdere annet enn om opplysningene som ligger til grunn for registreringen, er i overensstemmelse med lov. Det følger av foretaksregisterloven § 5-1 første ledd at registerføreren skal prøve om det som innkommer til registrering, og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov.

Foretaksregisterets kontroll utføres i hovedsak på grunnlag av de innsendte dokumentene og kan således karakteriseres som en formalkontroll. Det følger av forarbeidene til foretaksregister­loven § 5-1 første ledd at registerføreren pålegges en plikt til å granske lovligheten av de vedtakene som meldes til Foretaksregisteret. Det fremgår videre at kontrollen omfatter både innholdet i det som meldes, og den saksbehandlingen som ligger til grunn for meldingen. Hva angår den selskapsrettslige kontrollen, uttales det at dette innbefatter kontroll både opp mot selskapsrettslige regler og av innsendte vedtekter, se Ot.prp. nr. 50 (1984-85) side 52. På s. 33 og 53 i proposisjonen fremgår det imidlertid at Foretaksregisterets kontroll av registreringsmeldinger ligger på et administrativt plan, uten muligheter til å kontrollere bakenforliggende faktiske omstendigheter.

Utgangspunktet for registreringen er den meldingen som sendes til Foretaksregisteret. Verken Foretaksregisteret eller Nærings- og handelsdepartementet har anledning til å undersøke eller prøve om det som fremkommer av meldingen, faktisk medfører riktighet. Vi kan med andre ord ikke foreta bevisførsel. Det kan dermed skje at et dokument som er innsendt til registrering, fremstår som riktig og lovmessig, men faktisk ikke er det. Registeret prøver kun om den dokumentasjonen som danner grunnlaget for regi­streringen, stemmer med lov og forskrift. Ut over det har verken Foretaksregisteret eller departementet adgang til å foreta en nærmere vurdering av de opplysningene som ligger til grunn for selve dokumentet. Det er altså en forholdsvis summarisk kontroll som skal foretas av registerfører. Når et vedtak påklages, påhviler det imidlertid Foretaks­registeret og departementet en noe utvidet plikt til å undersøke underlagsmaterialet i saken.

Som det fremgår, er registreringssystemet ikke lagt opp slik at det kan foretas nærmere bevis­vurderinger verken av Foretaksregisteret eller av departementet i klageomgangen. Bevisvurderinger må i tilfelle gjøres i en sak for domstolene der det kan foretas vitneavhør. Det er opp til hver part selv å ta stilling til om en sak skal bringes inn for domstolsapparatet.

Rettslig grunnlag

Det følger av lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 7-6 første ledd at generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring kan gi styret fullmakt til å treffe beslutning om at selskapets årsregnskap ikke skal revideres etter revisorloven dersom bestemte vilkår er oppfylt. I henhold til § 7-6 femte ledd siste punktum får beslutning om fravalg av revisjon virkning når den er registrert i Foretaksregisteret.

Når det gjelder reglene om innkalling til generalforsamling, fremgår det av aksjeloven § 5-9 at det er styret som har myndighet til å innkalle til generalforsamling. Det følger videre av aksjeloven § 5-6 første ledd at styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær general­forsamling. Det må dermed ligge et gyldig styrevedtak til grunn for innkalling til ekstra­ordinær generalforsamling, jf. reglene om styrets saksbehandling m.m. i aksjeloven §§ 6-19 flg. Generalforsamling innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeierne med kjent adresse, jf. aksjeloven § 5-10. Det følger av samme bestem­melse at innkallingen blant annet skal inneholde tid og sted for møtet og forslag til dagsorden som bestemt angir de saker som skal behandles. Forslag om å endre ved­tektene skal gjengis i innkallingen. Innkallingen skal sendes ut senest en uke før møtet, om ikke vedtektene setter en lengre frist.

Departementets vurdering

Departementet vil i det følgende vurdere om Foretaksregisterets registrering av fravalg av revisjon for selskapet Oil Boom Solutions AS var korrekt, jf. foretaksregister­loven § 5-1, jf. § 6-1.

Grunnlaget for det som er kommet inn til registrering, er ekstraordinær generalforsamling avholdt den 21. juni 2012 og styremøte avholdt den 19. juli 2012. Departementet har vurdert generalforsamlingsprotokollen, og kommet til at den ikke er i samsvar med aksjeloven § 5-16. Generalforsamlingsprotokollen mangler en angivelse av utfallet av avstemningene, jf. § 5-16 andre ledd. Departementet har videre vurdert styreprotokollen, og kommet til at den ikke er i samsvar med aksjeloven § 6-29. Det fremgår ikke av styreprotokollen om styret var vedtaksført i henhold til aksjeloven § 6-24, jf. § 6-29 første ledd. På denne bakgrunn skulle fravalg av revisjon etter departementets vurdering ikke ha vært registrert.

Som følge av at vedtaket er påklaget, har departementet foretatt en noe utvidet under­søkelse av underlagsmaterialet i saken. Departementet har bedt om å få tilsendt innkallingen til generalforsamlingen for å vurdere om denne var lovlig innkalt.  

Vi har vurdert om innkallingen til generalforsamlingen datert 10. juni 2012 er i samsvar med kravene i aksjeloven § 5-10. Etter departementets oppfatning inne­holder innkallingen ikke forslag til dagsorden som bestemt angir de saker som skal behandles på generalforsamlingen, jf. § 5-10 tredje ledd. De saker som skal behandles, må være konkretisert slik at mottakeren av innkallingen får klart for seg hvilke saker det er. Saker som ikke er meddelt aksjeeierne etter reglene om innkalling av generalforsamlingen, kan ikke avgjøres på møtet uten at alle aksjeeiere samtykker, jf. § 5-14 første ledd. Videre fremgår det av innkallingen at den er sendt ut av daglig leder. Dette er ikke i samsvar med aksjeloven § 5-9, der det fremgår at generalforsamlingen skal innkalles av styret. Det fremgår videre ikke av innkallingen at den er sendt ut etter fullmakt fra styret. På denne bakgrunn mener departementet at innkallingen ikke er i samsvar med aksjeloven § 5-10. Departementet har kommet til at innkallingen, generalforsamlings­protokollen og styreprotokollen ikke er i samsvar med lov. Departementet mener derfor at fravalg av revisjon ikke skulle ha vært registrert.

Departementet vil bemerke at dersom det er behov for å avgjøre de bakenforliggende forholdene i saken vedrørende eierskapet i selskapet, vil dette være en problemstilling som hører hjemme for domstolene.

Vedtak

I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas til følge. Nærings- og handelsdepartementet opphever Foretaksregisterets vedtak av 1. august 2012.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak . Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.