Oslo Clearing ASA

Vi viser til brev av 7. mai 2014, hvor det på vegne av Oslo Clearing ASA, org. nr. 990 216 924, søkes om dispensasjon fra bostedskravet i allmennaksjeloven § 6-11 første ledd, slik at to av selskapets tre styremedlemmer kan være bosatt i Sveits. Det fremgår av søknaden at det tredje styremedlemmet og daglig leder i selskapet er bosatt i Norge.

Nærings- og fiskeridepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor. 

1.        Om søknaden

Oslo Clearing ASA er et norsk allmennaksjeselskap som har konsesjon fra Finansdepartementet til å drive virksomhet som sentral motpart i handel med derivater og egenkapitalinstrumenter samt forpliktelser vedrørende lån av finansielle instrumenter. Selskapet mottok i 2010 utvidet konsesjon til å drive som oppgjørssentral for egenkapitalinstrumenter. Oslo Clearing ASA gjorde i 2011 opp mer enn 46 millioner egenkapitaltransaksjoner verdt i overkant av 960 milliarder kroner. Selskapet hadde 17 ansatte pr 31. desember 2013. Driftsinntektene i 2013 var på ca 54,5 mill. kroner, mens driftsresultatet var på ca 12,2 mill. kroner. 

Den 2. mai 2014 ble samtlige aksjer i Oslo Clearing ASA overdratt fra Oslo Børs VPS Holding ASA til det sveitsiske selskapet SIX x-clear AG, som er en del av SIX-Group. SIX-Group opererer Sveits’ finansielle infrastruktur og tilbyr globale tjenester innenfor områdene verdipapirhandel, clearing og oppgjør, samt finansiell informasjon og betalingstransaksjoner. Selskapet er eid av sine kunder (ca. 140 banker). Konsernet har mer enn 3700 ansatte og tilstedeværelse i 23 land. Konsernet hadde i 2013 driftsinntekter på 1 580 millioner sveitsiske franc og en nettoinntekt på konsernnivå på 210,2 millioner sveitsiske franc.

Det registrerte styret i Oslo Clearing ASA består i dag av fire styremedlemmer. Det er opplyst at alle styremedlemmene er bosatt i Norge. Som følge av oppkjøpet ønsker SIX x-clear AG at styret i Oslo Clearing ASA skal ha følgende sammensetning: 

  • Tomas Kindler, styreleder, tysk statsborger bosatt i Sveits
  • Tomas Daniel Frommerherz, styremedlem, sveitsisk statsborger bosatt i Sveits
  • Camilla Wasserfall, styremedlem, norsk statsborger bosatt i Norge

Det fremholdes i søknaden at årsaken til at SIX x-clear AG ønsker Kindler og Frommerherz som styremedlemmer i Oslo Clearing ASA først og fremst er at disse har særdeles verdifull kompetanse om clearing virksomhet, og at det er ønskelig at selskapet benytter seg av denne kompetansen. Videre vises det til at Sveits er medlem av Luganokonvensjonen, slik at eventuelle sivile krav vil kunne tvangsfullbyrdes i Sveits. Det vises også til at daglig leder i Oslo Clearing ASA er bosatt i Norge, og dermed vil kunne ivareta den nødvendige tilgjengeligheten til ledelsen for selskapet i Norge. 

2.        Rettslig grunnlag

Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 6-11 første ledd første punktum stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og fiskeridepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. allmennaksjeloven § 6-11 første ledd andre punktum. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Etter Luganokonvensjonen 2007 er det mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar i EU, Danmark, Island og Sveits. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Luganokonvensjonen når saken reises.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengeligheten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

3.        Vurdering

To av tre styremedlemmer i selskapet skal være bosatt i Sveits. Det er derfor nødvendig med unntak fra bostedskravet for styremedlemmer i allmennaksjeloven § 6-11 for at styret skal være lovlig sammensatt. Vi legger vekt på at SIX x-clear AG ønsker Tomas Kindler og Tomas Daniel Frommerherz som styremedlemmer i Oslo Clearing ASA fordi de innehar særlig kompetanse om clearing virksomhet.

Når det gjelder hensynet til tilgjengelighet, legger departementet vekt på at det ene styremedlemmet og daglig leder er bosatt i Norge. De to øvrige styremedlemmene er bosatt i Sveits, ett land som har en forholdsvis nær geografisk beliggenhet og gode kommunikasjonsforbindelser med Norge. Med bakgrunn i dette mener departementet at hensynet til tilgjengelighet for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet er tilstrekkelig ivaretatt.  

Når det gjelder spørsmålet om jurisdiksjon så er Norge og Sveits part i Luganokonvensjonen. Dette betyr at norske domstoler har jurisdiksjon (domsmyndighet) i Sveits. Det er dermed mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar mot alle styremedlemmene og daglig leder i selskapet. Jurisdiksjonshensynet anses derfor for å være ivaretatt. 

Ut fra en helhetsvurdering av opplysningene i saken er departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for styret i allmennaksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt. Etter departementets vurdering er unntaket i tråd med departementets praksis.

4.        Vedtak

Nærings- og fiskeridepartementet innvilger søknad om unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619. Selskapet Oslo Clearing ASA, org. nr. 990 216 924, kan ha følgende styre:

  • Tomas Kindler, styreleder, tysk statsborger bosatt i Sveits
  • Tomas Daniel Frommerherz, styremedlem, sveitsisk statsborger bosatt i Sveits
  • Camilla Wasserfall, styremedlem, norsk statsborger bosatt i Norge

Unntaket gis under forutsetning av at daglig leder oppfyller kravet om bosted i allmennaksjeloven § 6-11 første ledd. Ved eventuelle endringer i styresammensetningen, må det søkes om nytt unntak dersom styret fremdeles ikke oppfyller bostedskravet i allmennaksjeloven § 6-11.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klage er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager fra brevets dato.