Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Østre Aker vei eiendom AS

Vi viser til søknad datert 21. februar 2014. Østre Aker vei Eiendom AS søker om unntak fra bostedskravet for styret og daglig leder i aksjeloven § 6-11 første ledd, slik at enestyre, varamedlem og daglig leder kan være bosatt i Sveits.

Nærings- og fiskeridepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

1.        Om søknaden

Østre Aker vei Eiendom AS (heretter ”selskapet”) er et eiendomsselskap som eier 60 pst. av Østre Aker vei 68. Selskapets vedtektsfestede formål er ”investering i eiendom og andre aktiva; finansiering og utlån; handel og konsulentvirksomhet; eiendomsutvikling og deltakelse i andre selskaper og øvrig virksomhet som står i forbindelse med dette”. Selskapet har ingen ansatte. Selskapet er et datterselskap under TopScore AS som er registrert med samme styre og daglig leder som det søkes om i denne saken. TopScore AS og datterselskapet Benum siv.ing AS er leietakere i Østre Aker vei 68. Leietakerne og utleier har således nær tilknytning til hverandre.

Selskapet er i dag registrert med daglig leder og et styre bestående av to styremedlemmer og to varamedlemmer. Daglig leder, ett av styremedlemmene og ett av varamedlemmene oppfyller bostedskravet. Det andre styremedlemmet og det andre varamedlemmet er bosatt i Sveits. Eksisterende styre er således i samsvar med kravene i aksjeloven § 6-11.

Selskapet søker om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for både daglig leder og enestyret som begge skal være gründer av selskapene, Bjørn Benum. Benum er norsk statsborger bosatt i Sveits. Det søkes også om at Nina Elisabeth Braarud Benum som er norsk statsborger bosatt i Sveits kan være varamedlem.

Søker opplyser at Benum etablerte Siv.ing. Benum AS i 1971 og at selskapet er en ledende virksomhet i Norge og Sverige på området for profesjonelle lydprodukter. Benum har siden 1994 bodd i lange perioder i Frankrike og i Sveits hvor han nå bor. Bjørn Benum vil tilbringe omkring 80 dager i året i Norge.

Det fremgår av søknaden at norsk kontaktpunkt for selskapet er Irene Mathisen Engebretsen som er økonomisjef i Siv.ing. Benum AS. Dette selskapet har 25 ansatte og har forretningsadresse i Oslo.

2.        Rettslig grunnlag

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd første punktum stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og fiskeridepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. aksjeloven § 6-11 første ledd andre punktum. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Etter Luganokonvensjonen 2007 er det mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar i EU, Danmark, Island og Sveits. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Luganokonvensjonen når saken reises.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

Det er ikke et vilkår for å etablere eller ha registrert et aksjeselskap i Norge at selskapet driver virksomhet her.

3.        Vurdering

Bjørn Benum (enestyre og daglig leder) og Nina Elisabeth Braarud Benum (varamedlem) skal være bosatt i Sveits, og det er derfor nødvendig med unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 (1).

Departementet legger vekt på at selskapets virksomhet er begrenset og at selskapet ikke har ansatte. Benum er bosatt i Sveits, et land som har en forholdsvis nær geografisk beliggenhet og gode kommunikasjonsforbindelser med Norge. Dette bidrar etter vår vurdering til å ivareta tilgjengelighetshensynet. Vi viser også til at Benum skal til­bringe om lag 80 dager i året i Norge. Videre kan kontakt­punktet dekke tilgjengelighets­behovet i forbindelse med praktiske formål. På denne bakgrunn finner departementet at tilgjengelighetshensynet er tilstrekkelig ivaretatt i denne saken.

Når det gjelder jurisdiksjon, kan norsk dom i henhold til Luganokonvensjonen gjøres gjeldende overfor personer som er bosatt i Sveits. Ved en eventuell erstatningssak eller ved krav fra kreditorer eller myndigheter mot selskapet, vil selskapet videre ha midler (eiendom) i Norge som det kan tas sikkerhet i. Etter departementets oppfatning er nødvendig jurisdiksjon tilstrekkelig ivaretatt gjennom norske domstolers domsmyndighet i Sveits. Departementet mener derfor at myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet, er tilstrekkelig ivaretatt i denne saken.

Vara­representanten til styret er Nina Elisabeth Braarud Benum, som er Benums ektefelle og norsk statsborger bosatt i Sveits. For varamedlemmet kan det gis dispensasjon forutsatt at dette ikke reduserer hvor tilgjengelig selskapet er og hvordan eventuelle krav kan forfølges med rettsmidler. Departementet anser ordningen med varamedlemmer i første rekke som en praktisk ordning for selskapet for å kunne sikre et vedtaksført styre også når styrets faste medlem ikke har anledning til å møte. Dette må tas i betraktning i vurderingen av søknaden om dispensasjon fra bostedskravet for varamedlemmet. Bostedskravet må imidlertid fortsatt oppfylles for hver av gruppene isolert. Det innebærer at vararepresentantenes bosted ikke kan telle med når bostedskravet for styret skal vurderes, og omvendt.  Fordi varamedlemmer bare under spesielle forutsetninger kan stilles til ansvar for selskapets disposisjoner, har departementet kommet til at tilgjengelighet og jurisdiksjon for styret ikke blir påvirket av at det også gis dispensasjon for varamedlemmet.

Ut fra en helhetsvurdering av opplysningene i saken, der det er lagt særskilt vekt på at bostedslandet er omfattet av Luganokonvensjonen, at det er begrenset virksomhet i Norge og Benums sterke tilknytning til selskapet, er departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for både styreleder og daglig leder i aksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt.

 

4.      Vedtak

Nærings- og fiskeridepartementet gjør følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619:

Østre Aker vei Eiendom AS (org. nr. 986 990 453) kan ha Bjørn Benum, norsk statsborger bosatt i Sveits, som enestyre og som daglig leder. Nina Elisabeth Braarud Benum, norsk statsborger bosatt i Sveits, kan være vararepresentant til styret.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klage­fristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltnings­loven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.