Petro Tools Holding AS

1.        INNLEDNING

Vi viser til brev av 22. oktober 2012 med søknad om unntak fra kravet til bosted i aksjeloven § 6-11 første ledd for Petro Tools Holding AS (”PTH”) i forbindelse med at daglig leder for selskapet, Roger Antonsen, har flyttet til USA. Vi viser også til vår epost av 24. oktober og brev av 20. desember 2012.

Nærings- og handelsdepartementet innvilger søknaden, jf. pkt. 4 nedenfor. Vedtaket er i tråd med departementets praksis. I det følgende redegjøres det for det rettslige grunnlaget og departementets vurdering av saken.

2.        RETTSLIG GRUNNLAG

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og handelsdepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bosteds-kravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Etter Luganokonvensjonen 2007 er det mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar i EU, Danmark, Island og Sveits. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Luganokonvensjonen når saken reises.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gitt dispensasjon fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

3.        NÆRMERE OM SØKNADEN

Det fremgår av søknaden at PTH er et rent holdingselskap som eier samtlige aksjer i

i-TEC AS. i-TEC er et serviceselskap innen oljeindustrien som utvikler og selger verktøy til bruk i oljebrønner. PTH har ingen annen virksomhet og har ingen ansatte utenom daglig leder. I 2009 åpnet i-TEC kontor i Houston, og selskapet har siden den tid lagt ned store ressurser i å tilpasse produktene til det amerikanske markedet.

Søker skriver at Roger Antonsen har flyttet fra Norge til Houston for å øke tilstedeværelsen i USA og for å sikre at driften ivaretas på en hensiktsmessig måte. Roger Antonsen har siden den tid også blitt daglig leder i i-TEC Well Solutions LLC, som er i-TECs heleide datterselskap i Houston. Det opplyses at i perioden etter at Roger Antonsen flyttet til Houston, har iTEC Well Solutions LLC nådd sine fastsatte mål og at PTH anser Roger Antonsens videre tilstedeværelse i Houston som essensiell for konsernets virksomhet i USA.

Tre av styrets fire medlemmer er bosatt i Storbritannia, mens ett styremedlem (Per Gunnar Vigre) er bosatt i Norge. Styrets leder, William McCall, og ny daglig leder i i-TEC, Tore Sørheim, vil utgjøre selskapets norske kontaktpunkter.

4.        VURDERING AV DISPENSASJONSSØKNADEN

Departementet viser til opplysningene om Roger Antonsens betydning for selskapet og behovet for å følge i-TECs virksomhet i USA. Selskapet har samtidig en begrenset virksomhet i Norge og ingen ansatte, noe som reduserer behovet for at daglig leder er bosatt i Norge. Videre er et av styremedlemmene og en av kontaktpersonene bosatt i Norge. Hensynet til tilgjengelighet anses derfor for ivaretatt.

En norsk dom vil ikke kunne gjøres gjeldende i USA. En eventuell ansvarssak vil imidlertid også kunne rettes mot styret. Styret oppfyller kravet i aksjeloven § 6-11, ved at det foruten styremedlemmet som er bosatt i Norge, består av EØS-borgere bosatt i en EØS-stat. Jurisdiksjonshensynet anses derfor også for å være ivaretatt.

Ut fra en vurdering av tilgjengelighets- og jurisdiksjonshensynene finner departementet at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet i allmennaksjeloven er oppfylt.

Vedtak

Nærings- og handelsdepartementet gjør følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619: 

Petro Tools Holding AS kan ha Roger Antonsen, bosatt i USA, som daglig leder.

Unntaket gjøres under forutsetning av at selskapets styre oppfyller kravet om bosted i aksjeloven § 6-11 første ledd. 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.