Prop. 110 S (2009–2010)

Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet om samverknadsløysingar for europeisk offentleg forvalting ISA (2010-2015)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget