Prop. 50 S (2013–2014)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1295/2013 om opprettelse av programmet Et kreativt Europa (2014–2020)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1295/2013 av 11. desember 2013 om opprettelse av programmet Et kreativt Europa (2014–2020) og om oppheving av beslutning nr. 1718/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og nr. 1041/2009/EF, trådte i kraft for EU 1. januar 2014. Forordningen innebærer at de tidligere programmene for audiovisuell sektor og kultur samles i ett felles rammeprogram, Et kreativt Europa 2014–2020 (Kreativt Europa). Forordningen forutsetter også at det skal etableres en ny ordning for å stimulere kulturnæringer og gi aktører i sektoren tilgang til banklån.

Norge har gjennom EØS-avtalen deltatt i de tre foregående EU-programmene for utvikling av audiovisuell sektor, dvs. MEDIA 95 1991–1995, MEDIA II 1996–2000, MEDIA Pluss 2001–2006, MEDIA 2007 (2007–2013) og Media Mundus (2011–2013). Videre har Norge siden 1996 deltatt i pilotaktiviteter til EUs kulturprogrammer og i de ordinære programmene etter hvert som de er blitt vedtatt i EU, dvs. Kultur 2000-programmet (2000–2006) og deretter i Kultur 2007 (2007–2013).

Ettersom norsk deltagelse i programmet innebærer økonomiske forpliktelser over flere år, er Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nødvendig i medhold av Grunnlovens § 26 andre ledd. For at Norge skal kunne delta i programmet fra oppstart, legges det opp til å innhente Stortingets samtykke før det er truffet beslutning i EØS-komiteen. EØS-komiteens beslutning ventes 16. mai 2014.

Utkast til EØS-komiteens beslutning samt Europaparlaments- og rådsforordningen (EU) nr 1295/2013 i dansk oversettelse, følger som trykte vedlegg til proposisjonen. Norsk oversettelse av forordningen vil bli ferdigstilt før beslutningen tas i EØS-komiteen, som avtalt med Stortinget.