Rapport om arbeidstid for arbeidstakere i ledende og særlig uavhengige stillinger

Rambøll Management Consulting har gjennomført en undersøkelse om arbeidstakere i ”særlig uavhengige stillinger” og ”ledende stillinger” på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartmentet.

Blant hovedfunnene oppgir vel en av fem norske arbeidstakere at de er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene. De fleste er ansatt i privat sektor.

Blant de som omfattes av unntaksbestemmelsene oppgir 30 prosent at de er i ”ledende stilling”, mens 21 prosent oppgir at de er i ”særlig uavhengig stilling”. Vel to av fem norske arbeidsgivere oppgir at de har ansatte som omfattes av unntaksbestemmelsene. Det er små forskjeller mellom privat og offentlig sektor.

Rambøll konkluderer med at kunnskapen om muligheten til å unnta arbeidstakere fra arbeidstidsbestemmelsene har økt, men at dybdekunnskapen om hvilke kriterier som skal være til stede er lav.


Lenke til rapporten