Raufoss Technology AS

1.            INNLEDNING

Vi viser til søknad av 22. juni fra Raufoss Technology AS om dispensasjon fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for ny daglig leder for selskapet og til supplerende opplysninger i e-post 5. juli.

Raufoss Technology AS søker om dispensasjon fra aksjeloven § 6-11 for ansettelse av Jean Meredith, bosatt i Canada, som ny daglig leder. Raufoss Technology AS er eid 100 prosent av Fried. v. Neuman GmbH, Østerrike. Selskapet har to heleide datterselskaper i Canada. Jean Meredith er i dag leder for det ene datterselskapet og skal etter planen dele sin tid mellom de to selskapene. Meredith er styremedlem i Raufoss Technology AS og vil etter ansettelse som daglig leder erstattes av Volkmar Dittrich. Dittrich er østerriker og bosatt i Østerrike. Styret vil etter skiftet bestå av fem personer, hvorav fire er bosatt i Norge eller EØS-land. Det femte medlemmet er bosatt i Sveits. Alle styremedlemmene er statsborgere i det landet hvor de er bosatt.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at det kan gis dispensasjon fra bostedskravet for daglig leder. Den nærmere begrunnelsen følger nedenfor.

2.             BAKGRUNN OG VURDERING

I henhold til lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd første punktum skal daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfellet. Første punktum gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat, jf. andre punktum.

Bakgrunnen for bostedskravet er hensynet til tilgjengelighet og jurisdiksjon for selskapets ledelse. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er blant annet viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet.

Kongens myndighet til å gjøre unntak fra kravet til bosted i aksjeloven § 6-11 er i kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619 delegert til Nærings- og handelsdepartementet.

Nærings- og handelsdepartementet har en lang og innarbeidet dispensasjonspraksis i slike saker. Som hovedregel blir det gitt dispensasjon fra bostedskravet for enten daglig leder eller for styret. Som utgangspunkt må en av disse oppfylle lovens krav.

Det fremgår av søknaden at styret vil oppfylle vilkårene i aksjeloven § 6-11. Selskapet har underbygget søknaden om dispensasjon med at valget av samme daglige leder for bedriftene i hhv. Canada og Norge er av betydning for videre drift og vekst i virksomhetene. Bedriftene er svært like og leverer samme type produkter i et globalt marked. Selv om daglig leder ikke vil være bosatt i Norge, vil styret oppfylle kravet i loven, og departementet anser derfor tilgjengelighetshensynet og jurisdiksjonshensynet som tilstrekkelig ivaretatt i dette tilfellet. Etter departementets vurdering kan det således gis dispensasjon for daglig leder fra bostedskravet slik det fremgår i søknaden datert 22. juni 2012.

3.             VEDTAK

Nærings- og handelsdepartementet gir med dette dispensasjon fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd, jf. kgl.res.
17. juli 1998 nr. 619. Selskapet Raufoss Technology, org. nr. 971 234 288 kan tilsette Jean Meredith som daglig leder slik det er søkt om i brev av 22. juni 2012.