Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rødt & Hvitt AS

Vi viser til klage fra Øivin Utne datert 14. februar 2013 som er oversendt med brev fra Brønnøysundregistrene datert 25. april 2013. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.

Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak 13. februar 2013 om registrering av nytt styre og øvrige endringer i Rødt & Hvitt AS, org.nr. 893 727 892. Vedtaket er fattet på bakgrunn av protokoll fra generalforsamling som er vedlagt samordnet registermelding og som viste valg av styre. Meldingen ble kontrollert og funnet i orden og Foretaksregisteret registrerte styre­valget og de øvrige endringene 13. februar 2013. Vedtaket er påklaget, og klage­motparten har kommentert klagen i e-post datert 4. mars 2013. 

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Klagers og klagemotpartens beskrivelse av saksforholdet

Klager skriver at han er lovlig valgt enestyre i Rødt og Hvitt AS og har 50 % av aksjene i selskapet. Styrets ene varamedlem, Ole Johan Svorken, har de resterende 50 % av aksjene. Klagers funksjonstid utløper ved ordinær generalforsamling i 2013.

Klager skriver videre at det ble innkalt til ekstraordinær generalforsamling 6. februar 2013. Forutsetningen var at regnskapstall skulle fremlegges og at det deretter skulle foretas valg. Klager skriver at regnskapet ikke var ferdig og ikke kunne fremlegges, og hele den ekstra­ordinære general­forsamlingen ble bestemt utsatt til 6. mars 2013. Klager og hans bisitter forlot deretter møtet, og han skriver i klagen at han ikke har mottatt noe referat. Klager oppdaget så ved en tilfeldighet at det var avholdt valg og at varamedlemmet Ole Johan Svorken har fått registrert seg selv som enestyre. Klager skriver at dette valget ikke er korrekt gjennomført og må underkjennes.

Klagemotparten viser til at klager forlot generalforsamlingen før møtet ble avsluttet. Ifølge klagemotparten gjensto siste punkt på innkallingen som var valg av styret. Klagemotparten hevder at han står fritt til å fortsette møtet i overensstemmelse med dagsordenen. Klagemot­parten skriver også at protokollen ble sendt klager etter møtet.

Foretaksregisterets behandling av meldingen

Foretaksregisteret skriver i brev til departementet 25. april 2013 at valg av styre­medlemmer normalt tilhører generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 6-3 første ledd. Et styre­medlem kan avsettes av den som har valgt det før fungeringstiden er ute, jf. aksjeloven § 6-7 andre ledd for eksempel ved at det velges et nytt styremedlem i dennes sted. Foretaks­registeret skriver videre at det ikke er noe krav til begrunnelse ved generalforsamlingens avsetting av styremedlem.

Videre står det i brevet at det er anledning til å avholde styrevalg også på ekstraordinær generalforsamling så lenge saksbehandlingsreglene i aksjeloven § 5-14 overholdes. Valg av styre var et punkt på sakslisten ved innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen og i følge protokollen ble innkallingen godkjent av alle fremmøtte.

Foretaksregisteret skriver at det ikke kommer frem av protokollen at generalforsamlingen i sin helhet ble besluttet utsatt. Det fremkommer imidlertid at behandling av 2012-regnskapet ble besluttet utsatt. Foretaksregisteret har begrensede muligheter til å overprøve det som frem­kommer av protokollen, og har i dette tilfellet ingen holdepunkter for å kunne foreta en overprøving.

Foretaksregisteret skriver i brevet at styrevalg skal besluttes med flertall av de avgitte stemmer, jf. aksjeloven § 5-17 andre ledd. Stemmene til de som forlater møtet eller unnlater å stemme, teller altså ikke med. Avslutningsvis skriver Foretaksregisteret at så lenge det ikke hefter mangler ved innkallingen eller gjennomføringen av møtet for øvrig, er det ikke til hinder for gjennomføringen av generalforsamlingen at noen aksjonærer forlater møtet av egen fri vilje.  

Rettslig grunnlag

Foretaksregisteret skal prøve om det som kommer inn til registrering, og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. foretaksregisterloven § 5-1. Grunnlaget for kontrollen er de innsendte dokumenter og andre opplysninger som finnes hos register­føreren. Er meldingen kontrollert og funnet i orden, skal meldingen registreres, jf. foretaks­registerloven § 6-1.

Det er de opplysninger som gis ved meldingen, som er utgangspunktet for Foretaks­registerets kontroll, jf. foretaksregisterloven § 5-1 andre ledd. Det fremgår av Ot.prp. nr. 50 (1984–85) side 33 og 53 at Foretaksregisterets kontroll av registreringsmeldinger er på et administrativt plan, uten muligheter til å kontrollere faktiske omstendigheter. På side 52 står det: Kontrollen omfatter både innholdet av det som meldes og den saksbehandlingen som ligger til grunn for det.

Utgangspunktet for registreringen er den meldingen som sendes til Foretaksregisteret. Verken Foretaksregisteret eller Nærings- og handelsdepartementet har anledning til å undersøke eller prøve om det som fremkommer av meldingen, faktisk medfører riktighet. Vi kan med andre ord ikke foreta bevisførsel. Det kan dermed skje at et dokument som er innsendt til registrer­ing, fremstår som riktig og lovmessig, men faktisk ikke er det. Registeret prøver kun om den dokumentasjonen som danner grunnlaget for registreringen, stemmer med lov og forskrift. Ut over det har verken Foretaksregisteret eller departementet adgang til å foreta en nærmere vurdering av de opplysningene som ligger til grunn for selve dokumentet. Det er med andre ord en forholdsvis summarisk kontroll som skal foretas av registerfører. Når et vedtak på­klages, påhviler det imidlertid Foretaksregisteret og departementet en noe utvidet plikt til å undersøke underlagsmaterialet i saken.

I og med at bevisvurderinger verken kan gjøres av Foretaksregisteret eller av departementet, må eventuelle vurderinger av bevis i tilfelle gjøres i en sak for domstolene der det kan foretas vitneavhør. Det er opp til parten selv å ta stilling til om en sak skal bringes inn for domstols­apparatet.

Når det gjelder føring av protokoll fra generalforsamlinger, er det møteleder som skal sørge for dette, jf. aksjeloven (asl.) § 5-16 første ledd. Protokollen skal underskrives av møteleder og minst en annen person som er valgt av generalforsamlingen blant dem som er til stede, jf. asl. § 5-16 tredje ledd. Innsigelser som gjelder riktigheten av protokollen og gyldigheten av de beslutninger som er ført i protokollen kan reises av blant annet aksjeeier, jfr. asl § 5-22.

Aksjeloven inneholder ikke nærmer regler for når et generalforsamlingsvedtak er ugyldig. Det er i rettspraksis og teori forutsatt at ikke enhver feil, for eksempel i saksbehandlingsreglene, medfører ugyldighet. Ugyldighet vil normalt være betinget av at feilen kan ha hatt betydning for vedtakets innhold.

Departementets vurdering

Generalforsamlingsprotokollen er underskrevet og ellers formelt i orden. Hvis general­forsamlingen skal kjennes ugyldig, er det for det første en forutsetning at det foreligger en saksbehandlingsfeil. Dernest må det vurderes om den eventuelle saksbehandlingsfeilen har vært bestemmende for vedtakets innhold. Først hvis begge spørsmål kan besvares bekreft­ende, kan en generalforsamlingsprotokoll kjennes ugyldig. Det må dermed først avgjøres om det foreligger en saksbehandlingsfeil.

Protokollen som er sendt til Foretaksregisteret, viser at generalforsamlingen har godkjent innkallingen og dagsordenen. Deretter er det valgt møteleder og personer til å underskrive protokollen. Etter dette ble regnskap og årsberetning for 2011 behandlet. Videre var det i innkallingen lagt opp til fremleggelse av regnskap for 2012. Av protokollen går det blant annet frem at punktet ble endret til økonomiske fremtids­utsikter, og at det ble besluttet å avholde ny generalforsamling en måned senere, den 6. mars 2013.

Etter dette, under punktet om styrevalg, viser protokollen at klagemotparten, Ole Jørgen Svorken, er valgt til å underskrive protokollen. Ole Jørgen Svorken er også valgt til å bli ny styreleder i enestyre, og det er valgt inn ett varamedlem, Håkon Julseth. Det går dessuten frem at Øivin Utne og Einar Næss hadde forlatt møtet, og at kun halvparten av de stemme­beret­tig­ede var igjen under behandlingen av siste punkt på dagsordenen.

At en aksjeeier av egen fri vilje velger å forlate en generalforsamling mens den pågår, er vedkommendes eget valg. I større aksjeselskaper, der det kan være flere hundre aksjeeiere til stede på en generalforsamling, vil ikke en generalforsamling treffe ugyldige vedtak selv om én eller flere aksjeeiere velger å forlate møtet. Selv om antallet aksjeeiere i denne saken bare er to, er det de samme reglene som gjelder for alle aksjeselskaper.

Den samme vurderingen gjelder for vedkommende som har skrevet under protokollen. Det at den som opprinnelig ble valgt til å skrive under protokollen forlater møtet, medfører at general­forsamling­en velger en annen til å skrive under. Det at vedkommende forlater møtet, er også her vedkommendes eget valg. At en annen har skrevet under protokollen, vil uansett ikke ha noe å si for innholdet i beslutningen.

Vi kommer dermed til at det ikke foreligger noen saksbehandlingsfeil, og det er ikke nødvendig å ta stilling til hvorvidt en eventuell feil kan ha hatt innvirkning på vedtakets innhold.

Vi har forståelse for at klager er frustrert over at han er valgt ut av styret. Departement­ets myndighet når vi behandler klager som dreier seg om registreringsspørsmål, strekker seg imidler­tid ikke lengre enn til spørsmål om hva som etter loven kan eller ikke kan registreres i Foretaksregisteret. Hvis en part ønsker å prøve gyldigheten av et vedtak fattet på en general­forsamling, må det gjøres i domstolsapparatet.

Vedtak

I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Foretaksregisterets vedtak 13. februar 2013 om å registrere endringer i styret med videre opprettholdes.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer enkeltvedtak på Nærings- og handelsdepartementets hjemmesider www.nhd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.