Rostad AS og Gol Bilselskap BA

1.   Innledning

Vi viser til klage oversendt fra Foretaksregisteret til departementet i brev av 13. november 2012. Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak av 2. oktober 2012 om å nekte registrering av fusjon mellom Rostad AS og Gol Bilselskap BA. Vi viser også til vårt midlertidige svar av 14. november 2012, vår avgjørelse av 17. desember 2012 om utsettende virkning av Foretaksregisterets vedtak, og korrespondanse for øvrig.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen av saken og vedtak følger nedenfor.

2.   Om saken

Foretaksregisteret mottok den 26.9.2012 melding om fusjon mellom selskapene Rostad AS og Gol Bilselskap BA. Foretaksregisteret fattet den 2. oktober 2012 vedtak om å nekte registrering av fusjonen. Begrunnelsen for vedtaket var at fusjon mellom et aksjeselskap (AS) og et selskap med begrenset ansvar (BA) ikke kan registreres i Foretaksregisteret. I brev av 13. november 2012 opprettholder Foretaksregisteret sitt vedtak og viser til at Foretaksregisteret kun registrerer selskapsrettslige fusjoner der adgangen til fusjon mellom de aktuelle organisasjonsformene er hjemlet i lov, og der meldeplikter til Foretaksregisteret er oppstilt i eller med hjemmel i lov. Foretaksregisteret uttaler at det ikke finnes selskapsrettslige bestemmelser som hjemler fusjon mellom et AS og et BA.

Klager gjør gjeldende at Gol Bilselskap BA i realiteten er å anse som et aksjeselskap og at fusjonen således kan registreres med hjemmel i aksjeloven § 13. Som støtte for sitt syn viser klager til en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet av 23. august 2012. I denne uttalelsen fremgår det at Gol Bilselskap BA er å anse som ”likestilt” med aksjeselskap etter skatteloven § 11-2 og at overtakende selskap (Rostad AS) er ”like­artet” med det overdragende selskapet, herunder at selskapene har samme selskaps- og ansvarsform.

Foretaksregisteret uttaler at etter de opplysninger som ble sendt inn i registermelding 18. mai 1998, er Gol Bilselskap BA korrekt registrert i henhold til de regler som gjaldt på registreringstidspunktet. Foretaksregisteret skriver videre at hvis en legger til grunn at karakteristika ved Gol Bilselskap BA har endret seg slik at selskapet i realiteten er å anse som et aksjeselskap, vil selskapet ha plikt til å sørge for å omdanne virksomheten til aksjeselskaps form, og deretter registrere virksomheten som et aksjeselskap. Dersom slik registrering foretas, vil en selskapsrettslig fusjon kunne registreres etter reglene i aksjeloven kapittel 13.

3.   Rettslig grunnlag

Foretaksregisteret skal prøve om det som kommer inn til registrering og grunnlaget for det, er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. foretaksregisterloven § 5-1. Kontrollen gjøres på grunnlag av de innsendte dokumentene og andre opplysninger som finnes hos registerføreren. Er meldingen kontrollert og funnet i orden, skal den registreres, jf. foretaksregisterloven § 6-1. Dersom registerfører finner at en melding ikke er lovmessig, skal registrering nektes, jf. foretaksregisterloven § 5-2. Det fremgår av Ot.prp. nr. 50 (1984–85) side 33 og 53 at Foretaksregisterets kontroll av registrerings­meldinger er på et administrativt plan, uten muligheter til å kontrollere bakenforliggende omstendigheter. Etter foretaksregisterloven § 4-1 andre ledd skal det gis melding om endringer i forhold som er registrert uten ugrunnet opphold.

Fusjon mellom to selskaper krever særskilt hjemmel, i hovedsak av hensyn til det overdragende selskaps aksjonærer og kreditorer. En fusjon innebærer full kontinuitet av det overdragende selskap, både med hensyn til debitorposisjoner og andre avtale- og partsforhold, samt regnskapsmessige og skattemessige forhold. Aksjeloven kapittel 13 har som formål å gi hjemmel til å gjennomføre fusjon mellom aksjeselskaper, og dermed å bringe fusjonsprosessen inn i faste og betryggende juridiske rammer.

4.   Departementets vurdering

Innledningsvis vil departementet bemerke at det spørsmål som direkte avgjøres i en skattesak, gjelder skatteberegningen. Problemstillingen som Skattedirektoratet tar stilling til i den aktuelle forhåndsuttalelsen, er om fusjon mellom Gol Bilselskap BA og Rostad AS kan gjennomføres uten skattlegging. Det selskapsrettslige spørsmålet vurderes bare prejudisielt, dvs. på en ikke-bindende måte. Hvis en legger til grunn at Gol Bilselskap BA har endret seg slik at selskapet i realiteten er å anse som et aksjeselskap, vil selskapet ha en plikt til å registrere det som et aksjeselskap.

Departementet viser til at en fusjon krever rettslig hjemmel og at en slik hjemmel ikke finnes for fusjon mellom et BA og et AS. For at en fusjon skal kunne gjennomføres i dette tilfellet, må Gol Bilselskap BA omdannes til et aksjeselskap og registreres som dette i Foretaksregisteret. Når dette er gjort, kan fusjon mellom det nye aksjeselskapet gjennomføres med Rostad AS og registreres i Foretaksregisteret. Som Foretaksregisteret skriver, må endring av selskapsform fra BA til AS foretas ved at nåværende selskap avvikles, og virksomheten benyttes som innskudd i et nytt aksjeselskap. Det nye aksjeselskapet må stiftes etter reglene i aksjeloven kapittel 2.

Etter departementets vurdering er Foretaksregisterets vedtak om å nekte registrering av en fusjon mellom Rostad AS og Gol Bilselskap BA i samsvar med foretaksregister-loven. Det er derfor ikke grunnlag for å oppheve vedtaket, og klagen tas ikke til følge.

5.   Vedtak

I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Foretaksregisterets vedtak av 2. oktober 2012 opprettholdes.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 28.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.