Rundskriv V-4/2010 Rapport over rekneskapen pr. 31. august 2010. Plan for forbruket i resten av budsjetterminen 2010.

For at departementet skal få oversyn over budsjettsituasjonen, både samla og ved den enkelte verksemda, bes verksemdene utarbeide rapport over rekne­skapen pr. 31. august 2010 og planlagt forbruk for resten av budsjetterminen 2010.

I. Rapport over forbruket pr. 31. august 2010 og plan for forbruket vidare

For at departementet skal få oversyn over budsjettsituasjonen, både samla og ved den enkelte verksemda, ber vi verksemdene utarbeide rapport over rekne­skapen pr. 31. august 2010 og planlagt forbruk for resten av budsjetterminen 2010 innanfor den disponible budsjettramma på postane 01, 21 og 45.

Departementet har utarbeidd eit elektronisk skjema (excel-rekneark), jf. vedlagte kopi av skjemaet ”Rapport over rekneskapen pr. 31. august 2010 -  verksemder under Kulturdepartementet". På skjemaet er det gitt ei kort orientering om utfyllinga av skjemaet. Skjemaet er lagt ut på Internett under ”Regjeringen.no” og kan hentast opp frå Kultur- departementets heimeside under ”Dokument/Andre dokument/­Skjema”.

Namnet på verksemda og nummeret på det utgiftskapitlet i statsbudsjettet som midlane er løyvt under, må førast opp i skjemaet. Verksemder som disponerer midlar under meir enn eitt utgifts­kapittel, må fylle ut eitt skjema for kvart kapittel.

Det ferdig utfylte skjemaet skal sendast til følgjande e-postadresse:

postmottak@kud.dep.no

Rekneskapsrapporten, inkl. det elektroniske skjemaet, sendast til verksemda sin fagavdeling i Kultur­departementet innan 15. september 2010

Det elektroniske skjemaet inneheld følgjande tabellar:

-          tabell 1: Utgifter

-          tabell 2: Inntekter

Alle rekneskapstala skal rundast av til nærmaste tusen kroner.

Eventuelle spørsmål om rapporteringa må rettast til verksemda sin fagavdeling i Kulturdepartementet.

 

II. Merknad til tabell 1: Utgifter

Den tildelte budsjettramma i 2010 under postane 01, 21 og 45 førast opp i kolonne 1, faktiske utgifter pr. 31.08.2010 i kolonne 2 og planlagt forbruk 01.09 - 31.12.2010 i kolonne 3.

Meirinntekter/mindreinntekter, jf. tabell 2 i det vedlagte reknearket, skal ikkje innarbeidast i den tildelte ramma under kolonne 1. Desse beløpa vil automatisk bli ført over til kolonne 6 i tabell 1 når verksemda fyller ut tabell 2 Inntekter.

Post 01
Den tildelte ramma som førast opp under post 01 i kolonne 1, må i tillegg til den ordinære tildelinga også innehalde eventuelle tilleggstildelingar, ubrukt beløp overført frå 2009 og eventuell pålagt innsparing.

Det er høve til å omdisponere inntil 5 pst. av den samla løyvinga på post 01 til post 45 til eingongsinvesteringar. Fullmakta er knytt til det enkelte budsjettkapitlet, og omdis­ponering må godkjennast av departementet. Når fleire verksemder får løyvd midlar over same budsjettkapittel og -post, kan fullmakta berre brukast når det totale forbruket under post 01 viser nødvendig innsparing.  Eventuell omdisponering av midlar frå post 01 til investeringar under post 45 må omtalast særskilt. Slik omdisponering skal ikkje inn­arbeidast i den disponible ramma under post 01 i kolonne 1 med mindre omdisponeringa alt er godkjent av departementet.

Post 21
Den tildelte ramma som førast opp under post 21 i kolonne 1, må i tillegg til den ordinære tildelinga også innehalde eventuelle tilleggstildelingar og ubrukt beløp overført frå 2009.

Ein føresetnad for oppdragsverksemda er at inntektene fullt ut dekker utgiftene. Fører verksemda likevel opp større utgifter enn det inntektene dekker, må ein forklare dette særskilt.

Post 45
Den tildelte ramma som førast opp under post 45 i kolonne 1, må i tillegg til den ordinære tildelinga også innehalde eventuelle tilleggstildelingar, ubrukt beløp overført frå 2009 og eventuell pålagt innsparing.

Meirinntekter/mindreinntekter
Bruken av meirinntekter er knytt til det enkelte budsjettkapitlet. Når fleire verk­semder får løyvd budsjettmidlar over same budsjettkapittel og -post, er det derfor ein føresetnad at den enkelte verksemda ikkje overskrider den budsjettramma som verk­semda har til disposisjon. Uheimla meirforbruk ved ein verksemd inneber at andre verksemder må bruke tilsvarande mindre. Verksemdene treng ikkje å søkje departementet om samtykke til å bruke meirinntekter, jf. tabell 1, kolonne 6.

III. Merknad til tabell 2: Inntekter

Den tildelte inntektsramma under inntektspostane 01 og 02 samt inntektspost 03 under kap. 3305 og 3320 og inntektspost 07 under kap. 3305  førast opp i kolonne 1. Vidare førast det opp ein sum for faktiske rekneskapsførte inntekter pr. 31.08.2010 i kolonne 2 og ein sum for forventa inntekter 01.09. - 31.12.2010 i kolonne 3. Dette gjeld òg refusjonar under inntektspostane 15, 16, 17 og 18. Med forventa inntekter meiner departe­mentet dei inntektene som truleg blir rekneskapsførte innan 31.12.2010.

 

Med helsing

Henning Gorholt e.f.
ekspedisjonssjef

          Einar Andersen
seniorrådgjevar

Vedlegg