Stemcor Norway AS

1.        INNLEDNING

Vi viser til brev av 8. november 2012 med søknad om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd for Stemcor Norway AS (org.nr. 996 033 031). Det søkes om dispensasjon for styrets medlemmer bosatt i Sveits. Selskapet har ikke daglig leder.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges. I det følgende gjøres det rede for det rettslige grunnlaget for og departementets vurdering av saken.

2.        RETTSLIG GRUNNLAG

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og handelsdepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Etter Luganokonvensjonen 2007 er det mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar i EU, Danmark, Island og Sveits. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Luganokonvensjonen når saken reises.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gitt dispensasjon fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

3.        NÆRMERE OM SØKNADEN

Stemcor Norway AS (tidligere Karenslyst Årgang 2010 XVII AS) fikk i vedtak 16. november 2010 dispensasjon fra aksjeloven § 6-11, med en tidsbegrensning på to år. Det søkes med dette om ny dispensasjon for det samme styret det ble gitt dispensasjon til i brev 16. november 2010.

Stemcor Norway AS inngår i Stemcor-gruppen. Stemcor-gruppen er i henhold til søknaden verdens største uavhengige ”ståltrader” og yter tjenester innenfor alle ledd i leveransekjeden av stål. Konsernets hovedkontor er i London, mens konsernets europakontor er i Sveits. Stemcor Norway AS er underlagt Stemcor-gruppens europakontor og fungerer i henhold til søknaden som en støttefunksjon for konsernet på det norske og skandinaviske markedet. Stemcor Norway AS’ virksomhet består i å yte markedsføringstjenester, salgsstøtte og ”after-sales services” mv. Det fremgår av søknaden at virksomheten har begrenset omfang og utføres av to til tre ansatte, som er selskapets eneste ansatte. Det fremgår videre av søknaden at det ikke skal ansettes daglig leder.  

Stemcor Norway AS ønsker at Philip Martin Edmonds, britisk statsborger, bosatt i Sveits, Martin Thomas Pryor, britisk statsborger, bosatt i Sveits og Philip Demosthenes Papamichael, britisk statsborger, bosatt i Sveits skal utgjøre selskapets styre. Dette er det samme styret selskapet har hatt siden selskapets virksomhet ble etablert i Norge.

Selskapet opplyser at bakgrunnen for valget av styre er at Stemcor-gruppen ønsker at selskapets europeiske datterselskaper skal ha en mest mulig enhetlig ledelse for å oppnå en mest mulig effektiv og handlekraftig organisasjon. De aktuelle styremedlemmene er også styremedlemmer i Stemcor-gruppens europakontor. Det vises videre til at de nevnte styremedlemmene har betydelig kompetanse og erfaring innenfor både Stemcor-gruppens internasjonale organisasjon og Stemcor Norway AS’ virksomhet. Selskapet viser også til at det er viktig med kontinuitet i selskapets ledelse og anmoder derfor om at en eventuell dispensasjon gis uten tidsbegrensning, eller i hvert fall for en periode på 5 år, slik at det ikke oppstår usikkerhet rundt selskapets ledelse.

4.        VURDERING AV DISPENSASJONSSØKNADEN

Virksomheten som består av markedsføringstjenester, salgsstøtte og ”after-sales services” har etter departementets vurdering begrenset omfang i Norge. Dette synet styrkes av at arbeidet skal utføres av to til tre ansatte og at selskapet ikke har daglig leder.

Departementet legger vekt på at selskapets virksomhet er begrenset og at selskapet har få ansatte. Dette sammenholdt med Sveits’ nære geografiske plassering og gode kommunikasjonsforbindelser med Norge, gjør at hensynet til tilgjengelighet til selskapets ledelse etter departementets vurdering vil være tilstrekkelig ivaretatt i denne saken.

Når det gjelder spørsmålet om jurisdiksjon, så er Sveits part i Luganokonvensjonen 2007 som gjør det mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar i EU, Danmark, Island og Sveits. Alle styrets medlemmer er bosatt i Sveits. I tillegg er styremedlemmene statsborgere i en EØS-stat. Hensynet til jurisdiksjon vurderes derfor å være tilstrekkelig ivaretatt.

Ut fra en samlet vurdering finner departementet at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet i aksjeloven er oppfylt. Departementet finner ikke lenger behov for å tidsbegrense dispensasjonen. Selskapet har nå drevet i to år, og det er ikke lenger knyttet usikkerhet til virksomheten i Norge. Videre søkes det om dispensasjon for de samme styremedlemmene som det ble gitt dispensasjon for i 2010, noe som medfører kontinuitet i selskapet. Ved eventuelle endringer styresammensetningen må det søkes om ny dispensasjon dersom styret fremdeles ikke oppfyller kravet om bosted i aksjeloven § 6-11.

5.        VEDTAK

Nærings- og handelsdepartementet gjør følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619: 

Stemcor Norway AS (org.nr. 996 033 031) kan ha styre bestående av Philip Martin Edmonds, britisk statsborger, bosatt i Sveits, Martin Thomas Pryor, britisk statsborger, bosatt i Sveits og Philip Demosthenes Papamichael, britisk statsborger, bosatt i Sveits.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi allikevel oppmerksom på at ved­taket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og handelsdepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi gjør også oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på departe­mentets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.