St.meld. nr. 37 (1998-99)

Tillegg til St meld nr 46 (1997-98) om Olje- og gassvirksomheten; oljemarkedspolitikk, rammebetingelser, Investeringsutvalgets rapport og kostnadsoverskridelsene i Åsgardkjeden

Tillegg til St meld nr 46 (1997-98) om Olje- og gassvirksomheten; oljemarkedspolitikk, rammebetingelser, Investeringsutvalgets rapport og kostnadsoverskridelsene i Åsgardkjeden

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no