St.meld. nr. 9 (2000-2001)

Kraftutvekslinga mellom Noreg og Danmark

Til innhaldsliste

3 Økonomiske og administrative konsekvensar

Omlegginga av kraftutvekslinga mellom Noreg og Danmark vil bidra til ein meir open og integrert nordisk kraftmarknad, og organiseringa av kraftutvekslinga med Danmark vil vere betre tilpassa opnare kraftmarknader på kontinentet.

Omlegginga vil føre til ein samla auke i sentralnettstariffen med opp til 11 prosent, eksklusiv Noreg sin del av flaskehalsinntektene.

Til forsida av dokumentet