Tildelingsbrev til De nasjonale forskningsetiske komiteene for 2014

Tildelingsbrevet er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for underliggende virksomheter. Tildelingsbrevene sendes årlig etter at statsbudsjettet er vedtatt av stortinget.

Tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene