Tildelingsbrev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for 2010

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Tildelingsbrev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for 2010