XIII Opphevelse av forpliktelser til offentlig tjenesteytelse in

XIII Opphevelse av forpliktelser til offentlig tjenesteytelse innført i 1996 for ruteflyging i Norge

1.

I henhold til artikkel 4 nr 1 a) og d) i Rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet, har Norge besluttet at forpliktelser til offentlig tjenesteytelse for ruteflyginger, kunngjort 20 juni 1996 i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 177, pr 1 april 2000 oppheves således:

- forpliktelsene merket (1), for så vidt gjelder ruteflyginger

- mellom Vardø og Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Hasvik, Alta og Tromsø, og vice versa,

- mellom Hasvik og Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Kirkenes og Alta, og vice versa,

- mellom Tromsø og Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg og Hammerfest, og vice versa,

- forpliktelsene merket (3), for så vidt gjelder strekningen

- Stokmarknes – Bodø v. v.,

- forpliktelsene merket (5), for så vidt gjelder strekningene

- Mo i Rana – Oslo v. v.,

- Mosjøen – Oslo v. v.,

- Sandnessjøen – Oslo v. v.,

- Brønnøysund – Oslo v. v.,

- forpliktelsene merket (7), for så vidt gjelder strekningen

- Ørsta-Volda – Ålesund v. v.

2.

Alle øvrige forpliktelser til offentlig tjenesteytelse kunngjort av Norge i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 177 av 20 juni 1996 og nr C 136 av 1 mai 1997, erstattes 1 april 2000 av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse kunngjort 25 mars 1999, jf. kapittel II i dette dokumentet.

3.

For nærmere opplysninger, kontakt Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep,

0030 OSLO. Telefon 22 24 82 41, telefaks 22 24 95 72.

1 EFT nr. C 258 av 4.10.1991, s. 10.

2 EFT nr. C 125 av 18.5.1992, s. 146.

3 EFT nr. C 169 av 6.7.1992, s. 15.

4 EFT nr. L 374 av 31.12.1987, s. 19.

5 EFT nr. L 217 av 11.8.1990, s. 8.

6 EFT nr. L 36 av 8.2.1991, s. 1.

7 EFT nr. L 240 av 24.08.1992, s. 1.

7 Elektronisk avskrift av rundskrivet er foretatt av Transportavdelingen i Samferdselsdepartementet.

8 Av skjema vil følgende forfalte ikke betalte restanser fremgå: Egen skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og renter. Merverdiavgift påføres av skattefogden. De øvrige restanser påføres av kommunekassereren. Leverandørene/entreprenørene/tjenesteyterne må selv sørge for at begge instanser har utstedt attest.

9 Av definisjonene av en åpen anbudskonkurranse i EØS-forskriftene (jf. vareforskriften § 1 nr 5, tjenesteforskriften § 1 nr 6 og bygge- og anleggsforskriften § 1 nr 5) fremgår det at alle interesserte leverandører/entreprenører skal kunne inngi anbud. Ved en åpen anbudskonkurranse i henhold til EØS-regelverket er oppdragsgiver således ikke berettiget til å foreta en utvelgelse før anbudsfristens utløp.

Lagt inn 25. mars 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen