Rundskriv

A- 57/2009 Rundskriv om ikraftsetting av midlertidig forskrift av 13. november 2009 om irakere som tidligere har hatt midlertidig og begrenset arbeidstillatelse i Norge

Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet
Justis- og politidepartementet
Utenriksdepartementet
Utlendingsnemnda
Politiets utlendingsenhet 

 

Nr. A- 57/2009                                Vår ref                               Dato
                                                     200905633-/RDA                17.11.2009

 

A- 57/2009 Rundskriv om ikraftsetting av midlertidig forskrift av 13. november 2009 om irakere som tidligere har hatt midlertidig og begrenset arbeidstillatelse i Norge

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har 13. november 2009 vedtatt ny midlertidig forskrift om irakere som tidligere har hatt midlertidig og begrenset arbeidstillatelse i Norge(MUF- forskrift). Forskriften erstatter forskrift med samme navn av 24. februar 2005 nr. 165.

Den nye forskriften er ikke innholdsmessig forskjellig fra tidligere forskrift, men er oppdatert med hjemmelshenvisninger til ny utlendingslov og -forskrift. Ny utlendingslov og utlendingsforskrift trer i kraft 1. januar 2010.
 
Den nye MUF-forskriften trer i kraft 1. januar 2010, og opphører å gjelde 1. januar 2015. Forskriften følger vedlagt.


Med hilsenThor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                                Birgitte Ege
                                                                                avdelingsdirektør