A-36/2007 Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphold

Landets kommuner
Landets fylkesmenn 

 

 

Nr.
A-36/2007 

Vår ref
200706156-/MCH  

Dato
20.12.2007  


Sosial- og helsedepartementet ga 13. februar 2001 veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Det vises til rundskriv I-34/2001, hvor de veiledende retningslinjene er omtalt. De veiledende retningslinjene ble prisjustert i 2002, 2004, 2006 og 2007. Satsene for barns livsopphold ble i 2002 hevet utover prisstigningen. Videre ble alle satser i 2007 hevet med 5 prosent utover prisstigningen.

Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres i 2008 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i nasjonalbudsjettet for 2008 (2,5 pst.). De veiledende retningslinjene er fastsatt med følgende satser per måned fra 1. januar 2008 (satser gjeldende fra 1. januar 2007 i parentes):  

Enslige kr 4 720 (kr 4 600)
Ektepar/samboere kr 7 840 (kr 7 650)
Person i bofellesskap kr 3 920 (kr 3 825)
Barn 0-5 år kr 1 800 (kr 1 760)
Barn 6-10 år kr 2 390 (kr 2 330)
Barn 11-17 år kr 3 000 (kr 2 930)

 

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til det løpende, daglige livsoppholdet; mat og drikke, klær og sko, husholdningsartikler og hygiene med mer, TV-lisens, avis og telefon, fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn og reiseutgifter (bruk av offentlig kommunikasjon i forbindelse med daglige gjøremål). Jf. rundskriv I-34/2001 punkt 5.1.5.1.

Boutgifter, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i kjerneområdet i livsoppholdet, jf. rundskriv I-34/2001 punkt 5.1.4.1, men er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget for de veiledende retningslinjene. Spørsmålet om stønad til dekning av denne typen utgifter må vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle. Dette gjelder også dersom stønad utmåles på grunnlag av de veiledende retningslinjene.

Utgifter som i rundskriv I-34/2001 punkt 5.1.4.2 er definert som spesielle utgifter er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget for de veiledende retningslinjene. Dette gjelder utgifter i forbindelse med høytids- og merkedager, fritidsutstyr, spedbarnsutstyr, barnepass, skolestart, videregående opplæring, utgifter knyttet til samvær med barn, lege, psykolog mv., legemidler, tannbehandling, syns- og hørselshjelpemidler mv., flytteutgifter, vedlikehold av egen bolig, bilhold og særlige behov for øvrig. Dette er utgifter som avhengig av den konkrete situasjonen kan være en del av livsoppholdet, og i disse tilfellene skal inngå i grunnlaget for utmåling av stønad. Det vises til kommentarer til de ulike utgiftstypene i rundskriv I-34/2001.

Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven er en skjønnsmessig ytelse, jf. lovens § 5-1 første ledd. Sosialtjenesten har både rett og plikt til å utøve skjønn når den vurderer om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden. Satsene i de veiledende retnings¬linjene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunkt for det skjønn som skal utøves. Det vises til rundskriv I-34/2001 punkt 5.1.5.2 om forholdet mellom individuell behovsprøving, kommunale normer og statlige veiledende retningslinjer.


Med hilsen

Ulf Pedersen (e.f.)      
ekspedisjonssjef       

Rune Aslaksen
avdelingsdirektør