Høring - Aamodt-utvalget

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2000

Vår ref.: 98/5932

Til høringsinstansene

 

Deres ref

Deres dato

Vår ref

Dato

   

98/5932

.02.00

 

ALMINNELIG HØRING AV NOU 1999: 33 NYTTIGE LÆREPENGER

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet innbyr med dette til alminnelig høring av innstillingen fra Aamodt-utvalget, NOU 1999: 33 Nyttige lærepenger, som ble lagt fram

20. desember 1999.

De viktigste konklusjonene i utredningen er:

utdanningsstøtten under aldersskillet bør gjøres om til en generell ordning for alle familier med barn i videregående opplæring

betydelige forenklinger av regelverket, men samtidig økte muligheter for individuelt skjønn

ny modell for beregning av utdanningsstipendet

økt innslag av individualitet og fleksibilitet under tilbakebetalingen av utdanningslån

bedre tilpasning av utdanningsstøtten til læring som en livslang prosess

Retningsgivende for de vurderinger og forslag som et samlet utvalg fremmer, har vært hensynene til:

fortsatt høyt nivå på den offentlige innsats gjennom Lånekassen

kontroll og oversikt over de totale kostnader

større rendyrking av hovedformålet med utdanningsstøtten

større vekt på behovet for enkle regler

større vekt på universelle løsninger

et regelverk som er i samsvar med den alminnelige rettsfølelse

et regelverk som fremmer en ryddig administrativ forvaltning

Utredningen er preget av delt innstilling på flere områder og departementet finner derfor ikke å ville fremheve områder fremfor andre som bør berøres i høringen. Vi ber likevel om at kommentarer gis ikke bare til forbedringer av utdanningsordningen som er foreslått, men også til begrensningene. Departementet ber i tillegg særlig høringsinstanser innen utdanningssektoren, vurdere norsk utdanningsfinansiering i lys av de utfordringer utdanningssamfunnet står overfor i norsk og globalt perspektiv.

Høringsinstansene står fritt til å innhente kommentarer fra underliggende etater/medlemsorganisasjoner.

NOU 1999: 33 Nyttige lærepenger – om utdanningsfinansiering gjennom Lånekassen, ligger vedlagt.

Offentlige etater kan få flere eksemplarer ved henvendelse til:

Statens forvaltningstjeneste

Informasjonsforvaltning

Postboks 8169 Dep

0032 OSLO

Telefaks: 22 24 27 86

e-post: ste-bestilling@ft.dep.no

Andre kan henvende seg til:

Akademika AS

Avdeling for offentlige publikasjoner

Postboks 8134 Dep

0033 OSLO

Telefon 22 11 67 70

Telefaks 22 42 05 51

Grønt nummer 800 80 960

Utredningen finnes også på Internett

Frist for svar på høringen settes til 15. mai 2000Vi ber om at høringsuttalelsen også sendes inn i maskinlesbar form.

Med hilsen

Petter Skarheim e f

ekspedisjonssjef

Hege Nilssen Foss

fung. avdelingsdirektør

Vedlegg

 

Universiteter

Vitenskapelige høgskoler

Statlige høgskoler

Kunsthøgskoler

Private høgskoler

Det norske universitetsråd

Det norske høgskolerådet

Norgesnettrådet

Norges forskningsråd

Samordna opptak

Studentorganisasjonene

Studentsamskipnadene

Studentrettshjelpstiltakene

Statens utdanningskontorer

Norske privatskolers landsforbund

Norsk elevorganisasjon

Statens lånekasse for utdanning

Aleneforeldreforeningen

Akademikernes fellesorganisasjon

Akademikerne

Arbeidsdirektoratet

Departementene

De politiske partiene

Folkehøgskolerådet

Foreningen To foreldre

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkeskommunene

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Kommunenes sentralforbund

Landsorganisasjonen

Likestillingsombudet

NORAD

Norsk forbund for fjernundervisning

Norsk kulturråd

Norsk lærerlag

Norges bondelag

Norsk bonde- og småbrukarlag

Næringslivets hovedorganisasjon

Riksrevisjonen

Rikstrygdeverket

Sametinget

Skattedirektoratet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Statens innkrevingssentral

Voksenopplæringsforbundet

Yrkesopplæringsnemndene

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund