Agrinos AS

Vi viser til søknad av 8. april 2015 om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd for daglig leder i Agrinos AS, org.nr. 993 853 631. Nærings- og fiskeridepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Om selskapet
Agrinos AS driver med produksjon av gjødsel. Hovedkontoret i Norge (Lysaker) har seks ansatte, mens datterselskapene har 137 ansatte. Produksjonen skjer i følge selskapets hjemmeside gjennom datterselskapet i Mexico. Salgskontorene er lokalisert i Kina, Malaysia, Indonesia, USA, India, Brasil og Spania. Søker opplyser at selskapet høsten 2014 åpnet en avdeling for forskning og utvikling i California, USA.

Selskapet opplyser at kjernemarkedet er Sør- og Nord-Amerika. Det siste året har derfor ansvaret for flere av selskapets områder blitt flyttet fra Norge til USA. Hovedkontoret i Norge skal likevel bestå, og markedet i Europa og Asia skal styres fra Norge.

Douglas William Wagner ble utpekt til daglig leder i selskapet sommeren 2014. Douglas William Wagner er amerikansk statsborger bosatt i Oregon, USA.

Søker opplyser at bakgrunnen for valget av Wagner som daglig leder var basert på hans erfaring og ekspertise. For å støtte selskapets ønske om ekspansjon av sin markedsandel i USA, er det i følge søknaden også viktig at daglig leder bor i USA. Søker skriver at Wagner har mer enn 30 års arbeidserfaring inkludert ledererfaring fra et internasjonalt gjødselselskap.

Søker skriver at styremøtene skal foregå i Norge. Søker opplyser at styret i Agrinos AS oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11.

Rettslig grunnlag
Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd første punktum stiller krav om at daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge. Bosteds­kravet er begrunnet i jurisdiksjonshensyn, da personer som er bosatt i Norge kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og fiskeri­departementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. aksjeloven § 6-11 første ledd andre punktum. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskriminerings­prinsipper. Etter Luganokonvensjonen 2007 er det mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar i EU, Danmark, Island og Sveits. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Luganokonvensjonen når saken reises. USA har ikke ratifisert Luganokonvensjonen, noe som innebærer at norske domstoler ikke har jurisdiksjon (domsmyndighet) i USA.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelig­het og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gitt unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret. Det er ikke et vilkår for å etablere eller ha registrert et aksjeselskap i Norge at selskapet driver virksomhet her.

Vurdering av søknaden
Douglas William Wagner skal være bosatt i USA, og det er derfor nødvendig med unntak fra aksjeloven § 6-11 første ledd. Vi viser til opplysningene om at Wagner har særlig kompetanse og erfaring som er av betydning for Agrinos AS, og at selskapet ønsker at daglig leder skal ha arbeidssted nær selskapets hovedmarked.

Når det gjelder hensynet til jurisdiksjon, viser departementet til at en norsk dom ikke vil kunne gjøres gjeldende i USA. I og med at styret oppfyller bostedskravene, vil imidlertid en eventuell ansvarssak kunne rettes mot styret. Jurisdiksjonshensynet anses derfor for å være tilstrekkelig ivaretatt.

Når det gjelder hensynet til tilgjengelighet, viser departementet til at Wagner skal besøke Norge i forbindelse med styremøtene. Når styret oppfyller bostedskravet, vurderer departementet at hensynet til tilgjengelighet for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet, er tilstrekkelig ivaretatt.

Ut fra en helhetsvurdering er departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for daglig leder i aksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt. Et unntak vil være i tråd med departementets praksis.

Vedtak
Nærings- og fiskeridepartementet gjør følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619:

Agrinos AS (org. nr. 993 853 631) kan ha Douglas William Wagner, amerikansk statsborger bosatt i USA, som daglig leder.

Unntaket gjøres under forutsetning av at selskapets styre oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klage­fristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeri­departementet, jf. forvaltnings­loven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombuds­mannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departe­mentets nettside www.nfd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.