Alkoholordningen for Jan Mayen

Forskrift gitt av Sosial- og helsedepartementet 11.12.00

Forskrift om alkoholordningen for Jan Mayen

gitt av Sosial- og helsedepartementet 11. desember 2000 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v, jf § 1-2 annet ledd

§ 1. Forskriften får anvendelse på innførsel til og forbruk av alkoholholdig drikk på Jan Mayen.
Forskrift av 11. desember 1998 nr 1300 om alkoholordningen for Svalbard (svalbardforskriften) får anvendelse så langt den passer.

§ 2. Innførsel av alkoholholdig drikk til Jan Mayen kan bare foretas på grunnlag av tillatelse gitt av Fylkesmannen i Nordland, jf særlig §§ 2-3 og 3-5 i svalbardforskriften.

Tillatelse etter første ledd gir rett til kjøp av alkoholholdig drikk fra innehavere av engrosbevilling på norsk fastland.

Kontroll med innførsel og forbruk skjer etter nærmere retningslinjer gitt av Fylkesmannen i Nordland.

§ 3. Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2001. Fra samme tidspunkt oppheves følgende forskrifter:

  1. Midlertidige forskrifter om alkoholordningen for Svalbard, gitt ved kgl res av 21. juni 1974 nr. 2 med hjemmel i alkoholloven av 5. april 1927 § 84, videreført ved forskrift av 19. desember 1989 nr 1265 med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr 27 § 1-2 annet ledd.
  2. Forskrifter om gjennomføring av midlertidige forskrifter om alkoholordningen for Svalbard, gitt ved kgl res av 24. juni 1974 nr. 1 med hjemmel i alkoholloven av 5. april 1927 § 84, videreført ved forskrift av 19. desember 1989 nr 1265 med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr 27 § 1-2 annet ledd.