Alminnelig høring - merverdiavgift -

Avgiftsfrie leveranser av varer og tjenester til bruk for skip og luftfartøyer i utenriks fart - forslag om opphevelse av merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr 1 bokstav d

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Til høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

99/470 SA EML/GHL

4.3.1999

Alminnelig høring - merverdiavgift - avgiftsfrie leveranser av varer og tjenester til bruk for skip og luftfartøyer i utenriks fart - forslag om opphevelse av merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr 1 bokstav d

Det har i den senere tid vært flere henvendelser til Finansdepartementet fra luftfartsnæringen om at gjeldende merverdi- og investeringsavgiftsregler i Norge fører til konkurransevridning mellom ulike luftfartsselskaper. Det er bl a hevdet at liberaliseringen av luftfarten, gjennom luftfartspakke 3 som er iverksatt, medfører konkurransevridning mellom norske og utenlandske luftfartsselskaper. Enkelte aktører i næringen har gitt signaler om at de ønsker å "flagge ut" sine fly til utlandet som følge av det norske avgiftssystemet.

Etter det norske merverdiavgiftssystemet skal det ved levering av varer og tjenester til bruk for utenlandske skip og luftfartøyer ikke beregnes utgående merverdiavgift. Det samme gjelder ved levering av varer og nærmere angitte tjenester til bruk for skip og luftfartøyer i utenriks fart. Det kan imidlertid reises tvil om omfanget av avgiftsfritaket for leveranser av varer og tjenester til bruk for utenlandske skip og luftfartøyer. Det rettslige spørsmål som nå er blitt stilt er om avgiftsfritak er begrenset til å gjelde leveranser til bruk for utenlandske skip og fly i utenriks fart eller om det gjelder uavhengig om det utenlandske skipet eller flyet skal benyttes i transport i Norge eller utlandet. Dersom det siste tolkningsalternativ legges til grunn, vil det foreligge en konkurransevridning mellom utenlandske og norske skip og fly ettersom anskaffelser av samme art til norske skip og fly bare vil være avgiftsfrie i den utstrekning de benyttes i utenriks fart. Dette vil i så fall være en uheldig rettstilstand som sett fra lovgivers side må betraktes som en utilsiktet virkning.

Finansdepartementet ønsker på denne bakgrunn som et umiddelbart tiltak å foreta endring/presisering av regelverket slik at det ikke vil være avgjørende etter merverdiavgiftsloven om skipet eller flyet er utenlandsk eller norsk. Det avgjørende for avgiftsplikten for slike leveranser bør være om fartøyet går i innenriks fart eller utenriks fart. Eierens og fartøyets nasjonalitet bør være uten betydning.

Finansdepartementet legger frem forslag om opphevelse av merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr 1 bokstav d. Denne bestemmelsen gir avgiftsfritak for leveranser av varer og tjenester til bruk for utenlandske skip og luftfartøyer. Lovforslaget innebærer at leveranser av varer og tjenester til bruk for skip og fly, som nå, kan leveres uten merverdiavgift dersom fartøyet går i utenriks fart. Hvis det leveres varer og tjenester til bruk for skip og fly som går i innenriks fart i Norge skal det på vanlig måte faktureres med merverdiavgift. Med forslaget tas det sikte på at det for selskaper som driver virksomhet på tilsvarende innenriksruter, gjelder de samme avgiftsregler uavhengig av hvor fartøyet er registrert eller hvilket land rederiet eller flyselskapet er fra (eierens og fartøyets nasjonalitet). Den nærmere redegjørelse for lovforslaget fremgår av vedlagte høringsnotat.

Forslaget sendes på høring til berørte offentlige og private institusjoner og organisasjoner, jf utredningsinstruksen kap 4.1, i henhold til vedlagte liste over adressater. Det bes om at den enkelte adressat vurderer oversendelse til berørte underinstanser, eventuelle medlemsorganisasjoner mv.

Det bes om at høringsuttalelser avgis til Finansdepartementet senest innen 16. april 1999.


Med hilsen

Tor Lande (e f)
avdelingsdirektør

Trude Nyberget
avdelingsdirektør

Vedlegg