Ambiente Holding ANS

Vi viser til klage datert 13. august 2010 som er oversendt med brev fra Brønnøysund­registrene 20. september 2010. Vi viser også til brev fra departementet datert 28.10.10.

Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak datert 21. juli 2010 om å omgjøre registrer­ing av nytt styre i Ambiente Holding ANS, org.nr. 977 263 069. Omgjøringsvedtaket er hjemlet i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) § 5-1 første ledd jf. § 7-1 første ledd. Klager hevder at omgjøringsvedtaket må oppheves og at registreringen av styret som ble gjort 21. november 2009 må opprett­holdes. Klage­motparten hevder at omgjøringsvedtaket må bli stående, fordi hun som styreleder ikke ble innkalt til selskapsmøtet 18. november 2009 der nytt styre i foretaket ble valgt.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor:

Foretaksregisteret skal prøve om det som innkommer til registrering og grunnlaget for det, er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. foretaksregisterloven § 5-1. Grunnlaget for kontrollen er de innsendte dokumenter og andre opplysninger som finnes hos registerføreren. Er meldingen kontrollert og funnet i orden skal meldingen registreres, jf. foretaksregisterloven § 6-1. Hvis registerfører oppdager en feil, skal feilen rettes, jf. foretaksregisterloven § 7-1.

21. november 2009 registrerte Foretaksregisteret nytt styre for Ambiente Holding ANS. Kopi av protokoll fra selskapsmøte som ble holdt 18. november 2009 var vedlagt meldingen. Registrering­en ble påklaget av Elsa Marie Kroll som fremhevet at hun ikke var innkalt og ikke hadde vært til stede på selskapsmøtet. Foretaks­registeret omgjorde dermed registreringsvedtaket 21. juli 2010. Dette vedtaket ble påklaget 13. august 2010.

Klager hevder at innklagede ved konkludent atferd har godtatt den styreendringen som ble vedtatt på selskapsmøtet 18. november 2009. Klager ønsker dermed at vedtaket datert 21. november 2009 om å endre styret opprettholdes.

Lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven) § 2-8 (2) slår fast at selskapets styre har plikt til å være til stede på selskapsmøtet når det ikke er åpenbart unødvendig. § 2-11 (1) bestemmer at det skal innkalles til møtet på en hensiktsmessig måte, og at det skal opplyses om hvilke saker som skal behandles på møtet. Det er opp til selskapsmøtet å velge styret, jf. § 2-13 (1).

§ 2-12 (1) sier at samtlige som har stemmerett må ha stemt for, dersom forslaget til beslutning skal anses vedtatt. Dette kan fravikes i selskapsavtalen. Det er bare selskapsdeltakerne som har stemmerett i selskapsmøtet jf. § 2-12. Dette henger sammen med det ubegrensede personlige ansvar deltakerne har for selskapets forpliktelser. Av samme årsak må beslutninger være enstemmige for å anses vedtatt.

Selskapsloven lovfester dermed hovedregelen om enstemmighet i § 2-12 (1) andre punktum. I Magnus Aarbakke ”Ansvarlige selskaper og indre selskaper” 7. utgave 2010 side 84 står det om denne bestemmelsen: ”Sel § 2-12 (1) bestemmer at et forslag om å endre selskapets situasjon bare kan vedtas enstemmig. Stemmer én deltaker imot, er et forslag om dette altså forkastet. Også denne regelen er deklaratorisk.”

Det er ikke avtalt andre stemmeordninger i selskapsavtalen til Ambiente Holding ANS. Protokollen fra selskapsmøtet er ikke korrekt, og konkludent atferd vil ikke kunne oppveie at lovens regler er fraveket. Nærings- og handelsdepartementet har dermed kommet til at valget av nytt styre 18. november 2009 ikke var overens­stemmende med lov. Departementet opprettholder derfor vedtaket av 21. juli 2010. 

I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak: Klagen tas ikke til følge