Ambjør og Ruud Skog AS

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Vi viser til klage datert 11. april 2011 som er oversendt med brev fra Foretaksregisteret 11. mai 2011.
Bakgrunn
Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak av 7. mars 2011 om å registrere Marie Rudstadens fratreden fra sin rolle som deltaker i Ambjør og Ruud Skog DA. Foretaks-registeret har begrunnet vedtaket med at meldingen er overensstemmende med lov
21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) § 5-1 jf. § 4-6.
Klager gjør gjeldende at meldingen om fratreden ikke er lovmessig fordi kravene i selskapsloven § 2-32 nr. 2 ikke er oppfylt. Klager hevder også at det ikke har noen hensikt å tre ut fordi selskapet er planlagt oppløst fra januar 2012.
Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor:
Lovgrunnlaget
Foretaksregisteret skal prøve om det som kommer inn til registrering og grunnlaget for det, er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. foretaksregisterloven § 5-1.
Grunnlaget for kontrollen er de innsendte dokumentene og andre opplysninger som
finnes hos registerføreren. Dersom registerfører finner at en melding ikke er lov¬mes¬sig, skal han i henhold til foretaksregisterloven § 5-2 nekte registrering. Er meldingen kontrollert og funnet i orden, skal meldingen registreres, jf. foretaksregisterloven § 6-1.
Det er de opplysninger som gis ved meldingen om endring som danner grunnlaget for Foretaksregisterets kontroll, jf. foretaksregisterloven § 5-1 andre ledd. Det fremgår av lovens forarbeider i Odelstingsproposisjon nr. 50 (1984–85) side 33 og side 53 at Foretaksregisterets kontroll av endringsmeldinger ligger på et administrativt plan, uten muligheter til å kontrollere de faktiske omstendighetene. 
Vilkårene for at en deltaker kan tre ut av et selskap fremgår av selskapsloven § 2-32. Andre ledd fastsetter at øyeblikkelig uttreden kan skje dersom visse vilkår er oppfylt, bl.a. dersom ”hans rett har blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet”.
Foretaksregisterloven § 4-6 bestemmer at ansvarlig deltaker som er trådt ut av selskapet, selv kan gi melding om dette. Den ansvarlige deltaker vil kunne ha et behov for å frata foretaket den legitimasjonen som deltaker som registreringen i Foretaks¬registeret innebærer (Ot.prp. nr. 50 (1984-85), side 52). Ved registrering av egen¬fratreden er det dermed tilstrekkelig at vedkommende selv gir melding om at han eller hun har trådt ut av selskapet.
Departementets vurdering
I fratredelseserklæringene står det at Rudstaden fratrer med umiddelbar virkning. Foretaksregisteret har lagt til grunn at det foreligger grunnlag for fratreden etter selskapsloven § 2-32 andre ledd.
Det fremgår av lovens forarbeider i Ot.prp. nr. 50 (1984-85) på side 52 at Foretaksregisteret ved melding om egenfratreden ikke skal kontrollere om vilkårene for fratreden er til stede, med mindre særlige forhold gir grunn til nærmere under¬søkelser. Hva som ligger i begrepet ”særlige forhold” er ikke kommentert nærmere i forarbeidene. I tråd med Foretaksregisterets og departementets mangeårige praksis blir det ikke gjort nærmere undersøkelser med mindre sakspapirene viser at det har skjedd noe spesielt i saken. I denne saken foreligger det ingen dokumenter og ingen opplysninger som gir grunn til nærmere undersøkelse. I fratredelseserklæringen fremkommer det at Rud¬staden trer ut av selskapet og at selskapet er varslet om dette. Foretaksregisteret har dermed lagt det oppgitte faktum til grunn. Det som står i erklæringen, legges så til grunn for registreringen. Nærings- og handelsdepartementet har gjort den samme vurderingen av saken i klageomgangen. Meldingen var således i samsvar med lov, og den skal registreres, jf. foretaksregisterloven § 6-1, jf. § 5-1.
På generelt grunnlag vil Nærings- og handelsdepartementet opplyse om at verken Foretaksregisteret eller Nærings- og handelsdepartementet har anledning eller mulighet til å undersøke de bakenforliggende forholdene i slike saker. Registreringssystemet er ikke lagt opp slik at det kan foretas nærmere bevisvurderinger verken av Foretaksregisteret eller av departementet i klageomgangen. Bevisvurderinger må i tilfelle gjøres i en sak for domstolene der det kan foretas vitneavhør. Det er opp til parten selv å ta stilling til om en sak skal bringes inn for domstolsapparatet.
 
I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:
Klagen tas ikke til følge.