Ambjør og Ruud Skog AS

Vi viser til klage datert 11. april 2011 som er oversendt med brev fra Foretaksregisteret 11. mai 2011.
Bakgrunn
Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak av 7. mars 2011 om å registrere Marie Rudstadens fratreden fra sin rolle som deltaker i Ambjør og Ruud Skog DA. Foretaks-registeret har begrunnet vedtaket med at meldingen er overensstemmende med lov
21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) § 5-1 jf. § 4-6.
Klager gjør gjeldende at meldingen om fratreden ikke er lovmessig fordi kravene i selskapsloven § 2-32 nr. 2 ikke er oppfylt. Klager hevder også at det ikke har noen hensikt å tre ut fordi selskapet er planlagt oppløst fra januar 2012.
Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor:
Lovgrunnlaget
Foretaksregisteret skal prøve om det som kommer inn til registrering og grunnlaget for det, er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. foretaksregisterloven § 5-1.
Grunnlaget for kontrollen er de innsendte dokumentene og andre opplysninger som
finnes hos registerføreren. Dersom registerfører finner at en melding ikke er lov¬mes¬sig, skal han i henhold til foretaksregisterloven § 5-2 nekte registrering. Er meldingen kontrollert og funnet i orden, skal meldingen registreres, jf. foretaksregisterloven § 6-1.
Det er de opplysninger som gis ved meldingen om endring som danner grunnlaget for Foretaksregisterets kontroll, jf. foretaksregisterloven § 5-1 andre ledd. Det fremgår av lovens forarbeider i Odelstingsproposisjon nr. 50 (1984–85) side 33 og side 53 at Foretaksregisterets kontroll av endringsmeldinger ligger på et administrativt plan, uten muligheter til å kontrollere de faktiske omstendighetene. 
Vilkårene for at en deltaker kan tre ut av et selskap fremgår av selskapsloven § 2-32. Andre ledd fastsetter at øyeblikkelig uttreden kan skje dersom visse vilkår er oppfylt, bl.a. dersom ”hans rett har blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet”.
Foretaksregisterloven § 4-6 bestemmer at ansvarlig deltaker som er trådt ut av selskapet, selv kan gi melding om dette. Den ansvarlige deltaker vil kunne ha et behov for å frata foretaket den legitimasjonen som deltaker som registreringen i Foretaks¬registeret innebærer (Ot.prp. nr. 50 (1984-85), side 52). Ved registrering av egen¬fratreden er det dermed tilstrekkelig at vedkommende selv gir melding om at han eller hun har trådt ut av selskapet.
Departementets vurdering
I fratredelseserklæringene står det at Rudstaden fratrer med umiddelbar virkning. Foretaksregisteret har lagt til grunn at det foreligger grunnlag for fratreden etter selskapsloven § 2-32 andre ledd.
Det fremgår av lovens forarbeider i Ot.prp. nr. 50 (1984-85) på side 52 at Foretaksregisteret ved melding om egenfratreden ikke skal kontrollere om vilkårene for fratreden er til stede, med mindre særlige forhold gir grunn til nærmere under¬søkelser. Hva som ligger i begrepet ”særlige forhold” er ikke kommentert nærmere i forarbeidene. I tråd med Foretaksregisterets og departementets mangeårige praksis blir det ikke gjort nærmere undersøkelser med mindre sakspapirene viser at det har skjedd noe spesielt i saken. I denne saken foreligger det ingen dokumenter og ingen opplysninger som gir grunn til nærmere undersøkelse. I fratredelseserklæringen fremkommer det at Rud¬staden trer ut av selskapet og at selskapet er varslet om dette. Foretaksregisteret har dermed lagt det oppgitte faktum til grunn. Det som står i erklæringen, legges så til grunn for registreringen. Nærings- og handelsdepartementet har gjort den samme vurderingen av saken i klageomgangen. Meldingen var således i samsvar med lov, og den skal registreres, jf. foretaksregisterloven § 6-1, jf. § 5-1.
På generelt grunnlag vil Nærings- og handelsdepartementet opplyse om at verken Foretaksregisteret eller Nærings- og handelsdepartementet har anledning eller mulighet til å undersøke de bakenforliggende forholdene i slike saker. Registreringssystemet er ikke lagt opp slik at det kan foretas nærmere bevisvurderinger verken av Foretaksregisteret eller av departementet i klageomgangen. Bevisvurderinger må i tilfelle gjøres i en sak for domstolene der det kan foretas vitneavhør. Det er opp til parten selv å ta stilling til om en sak skal bringes inn for domstolsapparatet.
 
I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:
Klagen tas ikke til følge.