Amersham Health AS - melding - høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2003

Til høringsinstanser (se nederst)

Vår ref.: 200202354-3/ENR

Dato: 21112002

Melding med forslag til utredningsprogram etter bestemmelsene om konsekvensutredninger i plan- og bygningsloven fra Amersham Health AS i Lindesnes kommune

Vedlagt følger melding med forslag til utredningsprogram for en konsekvensutredning av planene til Amersham Health AS, Lindesnes Fabrikker om bygging av en ny fabrikk i Lindesnes kommune. Fabrikken skal produsere et mellomprodukt for røntgenkontrastmidlene Omnipaque, Visipaque og Imagopaque som produseres ved fabrikken. Utbyggingen vil finne sted på bedriftens industritomt. Den samlede investeringen i nyanlegget er beregnet til ca. 600 mill. kroner. Anleggene er beregnet ferdigstilt og produksjonsklare 1.1.2005.

Formålet med plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredning er å klargjøre virkninger av utbyggingstiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Siktemålet er at mulige virkninger blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres.

På bakgrunn av høringen av meldingen vil Nærings- og handelsdepartementet fastsette et utredningsprogram for en etterfølgende konsekvensutredning. Departementet ber derfor spesielt om synspunkter på utredningsprogrammet. Høringsinstansene bes vurdere beslutningsrelevante forhold med hensyn til miljø, naturressurser og samfunn som utredningsprogrammet bør ta utgangspunkt i, og hvilke sentrale problemstillinger som bør besvares i konsekvensutredningen, herunder eventuelle avbøtende tiltak.

For å få et best mulig tilpasset utredningsprogram for konsekvensutredningen, ønsker departementet at høringsinstansene i sin høringsuttalelse begrunner hvordan deres innspill vil ha betydning for senere beslutninger om tiltaket. Dette vil være sentralt for at høringsuttalelsene skal kunne bli fulgt opp.

Spørsmål under høringen kan rettes til Nærings- og handelsdepartementet ved seniorrådgiver Einar N. Ruud, tlf. 22 24 67 39, e-post: einar.ruud@nhd.dep.no.

Vi ber om eventuelle merknader til melding med forslag til utredningsprogram innen 14.1.2003.

Departementet ber om at av hensyn til fremdriften i saken om at høringsfristen overholdes.

Med hilsen

Tron Bamrud (e.f.)
avdelingsdirektør

Einar N. Ruud
seniorrådgiver

Kopi:
Miljøverndepartementet
Amersham Health AS, Tor Strandmyr

Vedlegg:
Melding fra Amersham Health AS, Lindesnes fabrikker

Høringsliste
Kommunal- og regionaldepartementet
Helsedepartementet
Fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Arbeidsdirektoratet
Direktoratet for sivilt beredskap
Norges vassdrags- og energidirektorat
Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Riksantikvaren
Kystdirektoratet
Kystverket
Statens forurensningstilsyn
Statens nærings- og distriktutviklingsfond
Vegdirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Fylkesmannen i Vest-Agder
Vest-Agder fylkeskommune
Lindesnes kommune
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Friluftslivets fellesorganisasjon
Norges Naturvernforbund
Norges miljøvernforbund
Natur og ungdom
Bellona