Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

Rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe 2020

«Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen» er en årlig rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe som beskriver hovedtrekk ved utviklingen i uttak av pensjon, yrkesaktivitet og inntekt i den eldre befolkningen.

Rapporten viser at antall mottakere av alderspensjon fra folketrygden og fra tjenestepensjonsleverandørene øker, men at den årlige veksten er avtakende. Andelen som tar ut alderspensjon før 67 år fortsetter å falle siden nedgangen startet i 2019. Andelen arbeidstakere i privat sektor som omfattes av innskuddsordninger var i 2020 på 93,5 prosent. Til tross for at innskuddsordningene nå har klart flest aktive medlemmer, domineres både forsikringsforpliktelsene og utbetalingene fortsatt av ytelsesordningene og særlig fripolisene.

Folketrygdens utgifter til alderspensjon utgjorde 241 milliarder kroner i 2020. Pensjonsreformen er om få år ventet å bidra til innsparinger sammenlignet med en situasjon uten pensjonsreformen. Reformen har gitt økt yrkesaktivitet, særlig i den delen av privat sektor som omfattes av avtalefestet pensjon (AFP).

For personer over 62 år har realveksten i inntekt etter skatt vært på 14 prosent de siste ti årene, og veksten har vært klart sterkere sammenlignet med den yngre delen av befolkningen.

Selv om realveksten i inntekt i perioden 2009–2019 samlet sett har vært høy, har den årlige veksten vært avtagende siden 2010. Realveksten var imidlertid positiv igjen i 2019.

Rapporten har også undersøkt hvordan pandemien har påvirket den eldre befolkningen. Det var forventet at pandemien kunne gi adferdsendringer knyttet til både avgangsmønster og uttak av alderspensjon. Det er i midlertidig få koronaeffekter å spore, hvilket antyder at den eldre befolkningen i liten grad har blitt direkte påvirket av pandemien.

Rapport