Arbeids- og sosialdepartementets FoU-strategi 2019–2023

Omstillingsdyktig arbeidsliv med høy sysselsetting.

Strategiens overordnede formål er å synliggjøre hvordan departementet vil ivareta sektoransvaret for forskning- og utvikling og strategiske kunnskapsbehov. Den skal også følge opp regjeringens ambisjoner i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning  2019–2028 om å sikre et bærekraftig velferdssamfunn

FoU-strategien skal forvaltes av departementet og realiseres gjennom de årlige budsjettprosessene, i dialogen med Forskningsrådet, gjennom etatsstyring av underliggende virksomheter og når kunnskap og forskning erverves på andre måter.

Strategien synliggjør tiltak departementet vil gjennomføre i strategiperioden. I tillegg skal strategien være et referansepunkt for våre samarbeidspartnere.  

Arbeids- og sosialdepartementets FoU-strategi 2019–2023