Arbeidsgruppen for treforedlingsindustrien Kartlegging av muligheter og rammevilkår for treforedlingsindustrien

Regjeringen legger vekt på å føre en helhetlig industripolitikk, der de ulike relevante politikkområdene skal bidra til gode og forutsigbare rammebetingelser for industrien. Det er for treforedlingsindustrien, som for resten av næringslivet, summen av rammebetingelsene som er avgjørende for å utløse omstilling, vekst og verdiskaping. For næringer som treforedlingsindustrien, som eksporterer nesten hele sin produksjon, er en forutsigbar økonomisk politikk som fremmer en stabil utvikling i økonomien, av stor betydning. En stabil kronekurs er avgjørende for treforedlingsindustrien.

Last ned Arbeidsgruppen for treforedlingsindustriens kartlegging av muligheter og rammevilkår for treforedlingsindustrien.