Konsekvenser offshore energiproduksjon Norskehavet

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet

Multiconsult har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet vurdert mulige konsekvenser for naturressurser og andre brukere av havet ved en utbygging og drift av offshore vindkraft, bølgekraft og sjøkabler. Konsekvenser for fiskeri og havbruksnæringen, marint liv og samferdsel er vurdert.

Rapporten i pdf