Åremålsbeskikkelse av administrerende direktør Ola Chr. Rygh som administrerende direktør i Statens landbruksforvaltning (SLF)

Kgl.res vedtatt 12.05.06

Landbruks- og matdepartementet

KONGELIG RESOLUSJON

Statsråd: Terje Riis-Johansen

Ref.nr:

Saksnr: 200601134

Dato: 10.05.06

Åremålsbeskikkelse av administrerende direktør Ola Chr. Rygh som administrerende direktør i Statens landbruksforvaltning (SLF)

Administrerende direktør i SLF tilsettes på åremål for en periode på 6 år, med mulighet for forlengelse i en periode, etter konkurranse. Åremålsperioden på 6 år for adm. dir. Ola Chr. Rygh i SLF utløper 30. juni 2006.

Stillingen som adm. dir. i SLF ble kunngjort i Aftenposten, Dagens Næringsliv og Nationen i perioden 11.02. - 15.02.06 med søknadsfrist 03.03.06.

Utlysingstekst:
“Statens landbruksforvaltning (SLF) er ein utøvande og rågjevande institusjon under Landbruks- og matdepartementet. Viktige brukarar er fylkesmannsembeta, kommunar og landbrukssektoren, herunder bl.a. landbruks basert næringsmiddelindustri. SLF skal medverka til ei god ressursforvaltning og eit godt fungerande næringsliv i heile verdikjedafrå jord til bord. SLF har ca. 185 tilsette fordelt på fem avdelingar: Administrasjon, Ressurs og areal, Landbruksproduksjon, Omsetning og marknadstiltak og Handel og industri.

Administrerande direktør til Statens landbruksforvaltning
Stillinga som administrerande direktør i SLF er ledig frå 1. juli 2006.

Vi søkjer etter ein resultatorientert og samfunnsengasjert leiar som vil få det overordna ansvaret for å:

- utøve ein effektiv og målretta forvaltning av del landbrukspolitiske virkemidla

- gje innspel til forbetring og utvikling av eksisterande regelverk innafor områdene som institusjonen forvaltar

- vidareutvikle kompetanse, både i eigen organisasjon og i verksemder som utfører oppgåver for SLF

Søkjaren må ha høgare utdanning og brei erfaring som leiar. Kjennskap til landbrukssektoren er ein fordel. Direktøren må ha innsikt i politiske prosessar, god rolleforståing, strategisk orientering, gode analytiske og administrative evner, og kunne dokumentere gode resultat som leiar. Søkjaren må ôg vera ein involverande person som er god til å inspirere og motivere medarbeiderane, og som kan utvikle institusjonen vidare på ein god måte.

SLF samarbeider nært med den sentrale forvaltninga, fylkesmannsembeta og landbrukssektoren, herunder bl.a. landbrukstilknytta omsetningsledd og industri. Direktøren må derfor ha gode kommunikasjonsevner og samarbeidseigenskapar.

For statlege verksemder er det eit mål å oppnå ei balansert samansetning når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personar med redusert funksjonsevne.

Administrerande direktør i SLF vert ti/sett på åremål for 6 år, med mogeleg forlenging i ein periode, etter konkurranse. Løn etter avtale. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

For meir informasjon ta kontakt med ekspedisjonssjef Leif Forsell tlf 22249200.

Søknad med attestar og vitnemål skal sendast innan 24. februar til Landbruks- og matdepartementet, Landbrukspolitisk avdeling, Postboks 8007 Dep., 0030 Oslo.

Totalt har det meldt seg 4 søkere til stillingen, hvorav en søker senere har trukket sin søknad. To søkere har vært innkalt til intervju. Søkerliste følger vedlagt.

Landbruks- og matdepartementet tilrår forlengelse av åremålsbeskikkelse av adm. dir. Ola Chr. Rygh i SLF. Ola Chr. Rygh er født i 1961 og ble uteksaminert ved Universitetet i Bergen som statsviter med graden cand. politi 1989. Rygh har departementserfaring fra Barne- og familiedepartementet, Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet. I perioden 1999 - 2000 var Rygh konstituert ekspedisjonssjef i Administrasjons- og økonomiavdelingen i Landbruksdepartementet. Rygh ble utnevnt til adm.dir. i SLF høsten 1999, tiltrådte som leder for interimsorganisasjonen i januar 2000 og som adm. dir. ved opprettelsen av SLF 1. juli 2000.

Landbruks- og matdepartementet

tilrår:

Åremålsbeskikkelse av administrerende direktør Ola Chr. Rygh som administrerende direktør i Statens landbruksforvaltning (SLF) for en periode på 6 år med tiltredelse fra 1. juli 2006.

Søkerliste pr. 10.03.06 iht. Offentlighetsloven § 6.1.4 Administrerende direktør i Statens landbruksforvaltning (SLF)

Nr.

Etternavn, fornavn, bostedskommune

Alder

Stilling

1

Konfidensiell behandling

2

Konfidensiell behandling

3

Konfidensiell behandling, har senere trukket søknaden

4

Rygh, Ola Chr. Oslo

44

Adm. dir. i SLF