Årsrapport for 2003

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementets virksomhet – årsrapport 2003

Februar 2004

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) utarbeider etter hvert årsskifte en årsrapport basert på forrige års virksomhetsplan og større saker som kom til i løpet av året uten at de var nedfelt i virksomhetsplanen.

Det overordnede mål for NHDs arbeid er å legge til rette for størst mulig verdiskaping i norsk økonomi.

NHDs virksomhet er innrettet mot følgende hovedmål:

  • skape rammebetingelser som styrker konkurranseevnen i næringslivet
  • tilrettelegge for lønnsom næringsvirksomhet basert på ny teknologi, kunnskap og menneskelige ressurser
  • sikre størst mulig innflytelse i og inngrep med EU til beste for norsk verdiskaping
  • stimulere til økt utviklingsaktivitet og økt omstillingsevne i bedriftene

For å oppnå de eksterne hovedmålene som er satt for departementets arbeid, har vi som internt hovedmål å:

  • utvikle NHD som kompetanseorganisasjon og profesjonelt sekretariat