Artemis AS

Vi viser til klage datert 22. juni 2012 som er oversendt med brev fra Brønnøysund­registrene 16. juli 2012. Vi viser også til brev fra departementet med informasjon om forventet saksbehandlingstid datert 16. august 2012.

Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak av 1. juni 2012 om å nekte registrering av kapitalforhøyelse for selskapet Artemis AS, org.nr. 983409385. Melding om kapitalforhøyelse ble mottatt i Foretaksregisteret 12. mai 2012. Kapitalforhøyelsen i selskapet skulle skje ved konvertering av gjeld selskapet har til eier. Foretaksregisteret har begrunnet nektingsvedtaket med at meldingen og vedleggene ikke er overens­stemmende med lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregister­loven) § 5-1 jf. de formalkravene som stilles til forhøyelse av aksjekapitalen i aksjeloven kapittel 10.

Klager hevder at de innsendte protokoller og vedlegg innfrir aksjelovens krav til dokumentasjon, og at kapitalforhøyelsen således må registreres. Klager hevder videre at siden selskapet har registrert fravalg av revisor, kan ikke Foretaksregisteret kreve at redegjørelse og innbetaling skal bekreftes av revisor.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen for vedtaket følger nedenfor.

Lovgrunnlaget
Foretaksregisteret skal prøve om det som innkommer til registrering, og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. foretaksregisterloven § 5-1. Grunnlaget for kontrollen er de innsendte dokumenter og andre opplysninger som finnes hos registerføreren. Er foretakets vedtekter registrert i registeret, skal registerfører også prøve om det som innkommer til registrering, og grunnlaget for det stemmer med vedtektene og er blitt til i samsvar med disse. Dersom registerfører finner at en meld­ing ikke er lovmessig eller i samsvar med vedtektene, skal han i henhold til foretaks­registerloven § 5-2 nekte registrering. Er meldingen kontrollert og funnet i orden, skal meldingen registreres, jf. foretaksregisterloven § 6-1.

Det er de opplysninger som gis ved meldingen, som danner grunnlaget for Foretaks­registerets kontroll, jf. foretaksregisterloven § 5-1 andre ledd. Det fremgår av Ot. prp nr. 50 (1984-85) side 33 og side 53 at Foretaksregisterets kontroll av registreringsmeldinger ligger på et administrativt plan, uten muligheter til å kontrollere faktiske omstendigheter. 

Forhøyelse av aksjekapitalen i aksjeselskaper reguleres i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) §§ 10-1 til 10-9. § 10-1 (1) bestemmer at beslutning om å forhøye aksjekapitalen ved nytegning skal treffes av generalforsamlingen. Kravene til innholdet i generalforsamlingens beslutning finnes i § 10-1 (2) og § 10-2.

§ 10-1 (2) lister opp en rekke krav til hva slik beslutning minimum skal angi. Oppregningen av spørsmålene om hva som skal reguleres må ifølge juridisk litteratur, oppfattes som minimumskrav (Mads Henry Andenæs; Aksjeselskaper & Allmennaksjeselskaper, 2. utgave 2006, side 511).

Hvis aksjeinnskuddet skjer i annet enn penger, skal styret ifølge aksjeloven § 10-2 (3) sørge for at det utarbeides en redegjørelse etter reglene i aksjeloven § 2-6. Redegjørelsen skal jf. § 2-6 (1) minst inneholde en beskrivelse av hvert innskudd, erverv eller avtale (1.), opplysninger om de prinsipper som er fulgt ved vurderingen av de eiendeler selskapet skal overta (2.), opplysning om de forhold som kan være av betydning for bedømmelsen av en avtale eller bestemmelse om at selskapet skal overta eiendeler eller bli part i en avtale (3.), og en verdierklæring som viser at de eiendelene selskapet skal overta minst har en verdi som svarer til det avtalte vederlaget (4.) I følge § 2-6 (2) skal redegjørelsen være bekreftet av en registrert eller statsautorisert revisor. 

Adgangen til å fravelge revisor, formalkrav for fremgangsmåte og hva fravalget innebærer, er regulert i aksjeloven § 7-6. Denne bestemmelsen åpner for å beslutte at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres.

Departementets vurdering
De fleste som velger organisasjonsformen aksjeselskap, gjør det for at eier (aksjonær) ikke skal ha personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Når man velger denne selskapsformen, må man forholde seg til regelverket i aksjeloven. På grunn av ansvars­begrensningen er det flere formaliteter knyttet til aksjeselskaper enn andre organisasjonsformer.

Det fremgår av den kontrollen som ble foretatt av Foretaksregisteret, at ingen av de innsendte vedleggene ble ansett å oppfylle kravene som stilles til styrets redegjørelse i aksjeloven § 2-6. I brev datert 14. mai 2012 ga Foretaksregisteret selskapet en to ukers frist til å ettersende slik redegjørelse. Denne ble ikke mottatt.

I brevet datert 14. mai 2012, ba Foretaksregisteret også om en bekreftelse fra revisor angående redegjørelsen. Denne ble heller ikke ettersendt.

Når det gjelder fravalg av revisjon i aksjeloven § 7-6, åpner denne bestemmelsen bare for at generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å treffe beslutning om at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres etter revisorloven. Fravalg av revisjon etter § 7-6 innebærer ikke samtidig at alle andre krav som stilles til bruk av revisor i aksjeloven er valgt fra. Krav til en bekreftelse fra revisor om redegjørelse etter § 2-6, må dermed følges også for selskaper som har valgt fra revisjon av årsregnskaper. 

Den manglende og etterlyste dokumentasjonen er vesentlig for registrering av kapitalforhøyelser. Meldingen var således ikke i samsvar med lov, og registerfører skal etter foretaksregisterloven § 5-2 nekte registrering.

Vedtak
I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Nærings- og handelsdepartementet opprettholder Foretaksregisterets vedtak av 1. juni 2012.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 28, tredje ledd.