Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Artikkel 21 i trygdefordringen 883/2004 – tilbakemelding til Trygderetten

Arbeids- og sosialdepartementet mottok 28.10.19 et brev fra Trygderetten om rett til kontantytelser under midlertidige opphold i andre EØS-land. Dette er departementets svar på brevet.

Departementet mottok 28.10.19 et brev fra Trygderetten om rett til kontantytelser under midlertidige opphold i andre EØS-land. I brevet orienterer Trygderetten om sin praktisering av artikkel 21 i EUs trygdeforordning fra 2012 som sier at et medlem som bor eller oppholder seg i en annen medlemsstat enn den staten som utbetaler ytelsen, skal ha rett til kontantytelser fra den utbetalende staten i samsvar med dennes lovgivning. Forordningen går foran nasjonal rett.

Trygderetten har behandlet en rekke ankesaker om rett til kontantytelser i EU- og EØS-land etter at EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 trådte i kraft i 2012. Trygderetten avsa flere kjennelser i perioden juni 2017 til mars 2018 der NAVs avslagsvedtak ble henvist til ny behandling grunnet manglende eller feilaktig vurdering av artikkel 21. Trygderetten anser at ny praksis i Trygderetten ble fastlagt i denne perioden. I november/desember 2018 varslet Trygderetten NAV Klageinstans om at det var aktuelt å be EFTA-domstolen avgi en rådgivende uttalelse om forståelsen av artikkel 21 i tre pågående saker. I desember 2018 tok Arbeids- og velferdsdirektoratet spørsmålet om praksisomlegging opp med departementet.

Oppsummering ny praksis

I brevet fra Trygderetten framgår det at det er avsagt minst 6 kjennelser fra juni 2017 til utløpet av mars 2018 med ny rettsforståelse. Etter dette er 9 ankesaker henvist til ny behandling i Klageinstansen. Det ble i løpet av 2018 avsagt flere kjennelser der ny forståelse er lagt til grunn.

Trygderettens praksis 2012–2017

Det framgår videre av brevet at Trygderetten etter søk i sine databaser foreløpig ikke har funnet ankesaker innkommet før 2014 som gjelder den nye forordningen. Trygderetten antar at praksis ved vurderingen av ankesaker om kontantytelser i perioden før Trygderettens praksis sattes seg kan være sprikende. Sakene behandles av uavhengige rettsmedlemmer, og verken den enkelte rett eller Trygderetten kan instrueres. Trygderetten driver derfor et kontinuerlig arbeid for å identifisere områder hvor det er behov for å avklare og sikre enhetlig praksis.


Trygderetten legger til grunn at saker som har vært behandlet i Trygderetten basert på feil tolking av trygdeforordningen i denne perioden, vil bli behandlet på nytt av NAV, jf. at forvaltningen på visse vilkår kan omgjøre saker på eget tiltak. Det vil være hensiktsmessig og gi raskere saksbehandling dersom forvaltningen benytter seg av denne adgangen, framfor å fremme begjæring om gjenopptakelse.
Arbeids- og sosialdepartementet tar Trygderettens orientering til etterretning.

Videre oppfølging

På grunn av sakens alvor skal det iverksettes en ekstern gjennomgang som skal granske hva som har skjedd med utgangspunkt i denne spesifikke saken slik at vi kan ta lærdom av det for framtiden og for å sikre at noe tilsvarende ikke skjer igjen. Innrettingen av en slik gransking vil vi komme nærmere tilbake til. Videre skal statsråden redegjøre for saken i Stortinget. Trygderetten må være beredt til å bistå i disse prosessene.

Med hilsen
Tom Gulliksen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Camilla Landsverk
avdelingsdirektør