Revisjon av regjeringens atomhandlingsplan 2008

Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet i våre nordlige nærområder, ”atomhandlingsplanen”, ble etablert i 1995 og er et overordnet styringsdokument for atomsikkerhetssamarbeidet med Russland. Arbeidet med å revidere handlingsplanen har pågått gjennom 2007.

Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet i våre nordlige nærområder, ”atomhandlingsplanen”, ble etablert i 1995 og er et overordnet styringsdokument for atomsikkerhetssamarbeidet med Russland.

De siste årene har en rekke land kommet med i arbeidet med å løse problemene. Det er derfor gjort stor framgang. Samtidig nærmer flere av våre hovedprioriteringer seg nå sin løsning. Planen understreker at det er viktig at vi viderefører atomsikkerhetssamarbeidet med Russland. Oppryddingsarbeidet i Andrejevbukta utpekes som et av hovedsatsingsområdene framover.

Reaktorseksjoner fra opphugde atomubåter i Saida-bukta på Kola-halvøya. Foto: Anja Polden, UDDe fleste utrangerte atomubåter i nord vil trolig være hugget opp innen utgangen av 2010. Fyrlyktene i våre nærområder drevet med sterkt radioaktive strontiumbatterier vil da også være fjernet. Dette innebærer at flere av de siste års norske hovedprioriteringer etter hvert vil falle bort, likevel understrekes det i den nye planen at det er i norsk interesse å ha et tett og langsiktig atomsikkerhetssamarbeid med Russland så lenge det er atomaktiviteter og forurensningskilder i våre nærområder. Det fremheves også at det er viktig at vi har god oversikt over situasjonen på dette området på russisk side, og i tillegg god beredskap.

Blant hovedoppgavene framover viser handlingsplanen til at oppryddingsarbeidet i Andrejevbukta vil stå helt sentralt og at vårt engasjement der vil ha langsiktig karakter.

Samarbeidet på området er blitt betydelig institusjonalisert og multilateralisert. Atomsikkerhetssamarbeidet med Russland må sees som en del av regjeringens brede nordområdesatsing.

Arbeidet med å revidere handlingsplanen har pågått gjennom 2007. Det rådgivende utvalg for atomsaker har stått sentralt i arbeidet. I utvalget deltar Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Statens strålevern, Institutt for energiteknikk, Forsvarets forskningsinstitutt og Barentssekretariatet. Utvalget ledes av Utenriksdepartementet.

Natur og Ungdom, Bellona og Naturvernforbundet har deltatt gjennom innspill og møte med utvalget. Norsk innretning og prioriteringer er i tillegg inngående drøftet med andre donorland og med Russland.