Audiovisuell samproduksjonsavtale mellom regjeringen i Canada og regjeringen i Norge

Audiovisuell samproduksjonsavtale
mellom
regjeringen i Canada
og
regjeringen i Norge

Undertegnet i Oslo 2. april 1998

Den norske regjering og den kanadiske regjering (heretter kalt ”partene”), mener det er ønskelig å opprette et rammeverk for audio-visuelt samarbeid, og spesielt for samproduksjoner innen film, TV og video.

Partene er seg bevisst at samproduksjoner av høy kvalitet kan bidra til en videre utvikling av produksjons- og distribusjonsindustrien innen film, TV og video i begge land, og til å fremme kulturell og økonomisk utveksling dem imellom.

Partene er videre av den overbevisning at denne utvekslingen vil bidra til å øke samkvemmet mellom de to land.

De er derfor blitt enige om å inngå følgende avtale:

Artikkel I

1. Med uttrykkene «audio-visuelle samproduksjoner» og «tvilling-samproduksjoner» menes i denne avtalen prosjekter på film eller videotape eller på hvilket som helst nytt og hittil ukjent produksjonsmedium, uansett lengde eller format, inkludert animasjons- og dokumentarproduksjoner, til bruk på kino eller fjernsyn eller distribuert på videokassett, videoplate eller via hvilken som helst annen distribusjonskanal. Nye produksjons- og distribusjonsformer vil bli innlemmet i denne avtalen gjennom utveksling av noter.

2. Samproduksjoner som igangsettes under denne avtalen, må være godkjent av følgende myndigheter, heretter kalt «de autoriserte myndigheter»:

I Canada: Canadas kulturdepartement

I Norge: Norsk filminstitutt

3. Samproduksjoner som kommer inn under denne avtalen, skal i alle henseender betraktes som nasjonale produksjoner i og av begge land. Slike samproduksjoner skal være underlagt gjeldende nasjonal lovgivning i Canada og Norge, og de skal ha full rett til å nyte godt av alle fordeler som film- og videoindustrien har tilgang til, eller kommer til å få tilgang til, i de to land. Disse fordelene tilkommer ene og alene produsenten fra det landet som tildeler dem.

4. Den norske billettstøtteordningen vil bare gjelde for den delen av den samlede kapital som den norske produsenten har investert (egenfinansiering). Ordningen er underlagt kontroll, og det forutsettes enighet mellom Norsk filminstitutt og den norske produsenten.

Artikkel II

De fordelene som gis etter bestemmelsene i denne avtalen, skal bare gjelde for samproduksjoner igangsatt av faglig anerkjente produsenter med god teknisk organisasjon og sunn finansiell ryggdekning.

Artikkel III

1. Produsentene må være kanadiske eller norske statsborgere eller fast bosatt i Canada eller bosatt i Norge. Manusforfattere og regissører, samt teknikere, skuespillere og andre som deltar i produksjonen, må være kanadiske eller norske statsborgere eller fast bosatt i Canada eller bosatt i Norge, eller de kan være statsborgere i land som er medlemmer av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), forutsatt at innslaget av personell både fra Canada og Norge er av avgjørende betydning.

1. Hvis samproduksjonen skulle kreve det, kan det tillates deltakelse fra kunstnerisk personell som ikke omfattes av paragraf 1, forutsatt at de autoriserte myndigheter i begge land godkjenner dette.

Artikkel IV

 1. Andelen som hver av de to landenes samprodusenter bidrar med, kan variere fra tyve (20%) til åtti prosent (80%) av budsjettet for den enkelte samproduksjon.
 2. Filmopptak og animasjonsarbeid, som f. eks. dreiebok, layout, hovedanimasjon, mellomsekvenser og innspilling av dialog, skal i prinsippet utføres vekselvis i Canada og i Norge.
 3. Det kan tillates location-opptak, utendørs eller innendørs, i land som ikke deltar i samproduksjonen (dvs. i andre land enn Canada og Norge og land som er medlemmer i EØS), hvis manus eller filmens handling krever det, og hvis teknikere fra Canada, Norge eller et EØS-land deltar i opptakene. Laboratoriearbeidet skal gjøres i Canada eller Norge, eller i et EØS-land, med mindre dette er teknisk umulig. I sistnevnte tilfelle kan arbeidet utføres i et land som ikke deltar i samproduksjonen, når dette godkjennes av de autoriserte myndigheter i begge land.
 4. Det skal kreves et effektivt teknisk og kunstnerisk bidrag fra hver av samprodusentene. I prinsippet skal det tekniske og kunstneriske bidraget være proporsjonalt med den enkelte samprodusentens investering, men avvik fra denne regelen kan godkjennes hvis de autoriserte myndigheter i begge land samtykker i dette.

Artikkel V

 1. I denne sammenheng kan produksjoner som lages under en avtale for tvillingproduksjoner bli betraktet som offisielle samproduksjoner og nyte godt av de samme fordeler, forutsatt at dette godkjennes av de autoriserte myndigheter. Når det gjelder tvilling-samproduksjoner, kan den gjensidige deltakelsen fra begge lands produsenter begrenses til et finansielt bidrag, uavhengig av artikkel IV, uten at dette nødvendigvis utelukker kunstneriske eller tekniske bidrag.
 2. For å bli godkjent av de autoriserte myndigheter må tvilling-samproduksjoner oppfylle følgende betingelser:

a) Det skal være en rimelig fordeling av investeringene og en rimelig balanse når det gjelder fordelingen av inntektene mellom samprodusentene i produksjoner som nyter godt av fordelene ved en tvillingordning.

b) Tvillingproduksjonene må distribueres under sammenlignbare betingelser i Canada og i Norge.

c) Tvillingproduksjoner kan produseres samtidig eller etter hverandre. I sistnevnte tilfelle skal det ikke gå mer enn ett (1) år mellom avslutningen av den første produksjonen og igangsettingen av den andre.

Artikkel VI

 1. Begge partene i denne avtalen ser positivt på samproduksjoner mellom produsenter fra Canada og Norge og land som er knyttet til Canada eller Norge gjennom samproduksjonsavtaler.
 2. Den minste andelen som hver kan delta med i slike samproduksjoner mellom flere parter, skal være tjue prosent (20%). Det skal kreves et effektivt teknisk og kunstnerisk bidrag fra minoritetsdeltakerne.

Artikkel VII

 1. Samprodusentene skal eie hvert sitt sett av sikkerhets-master og duplikatnegativ av det som er blitt brukt i samproduksjonen, og de skal ha rett til å bruke det for å lage de nødvendige kopier. Dessuten skal hver av samprodusentene ha adgang til det originale produksjonsmaterialet, i samsvar med de betingelser samprodusentene er blitt enige om.
 2. Hvis begge samprodusentene ønsker det, og de autoriserte myndigheter i begge land godkjenner det, er det tilstrekkelig å lage én kopi av sikkerhetsmaster og duplikatnegativ når det dreier seg om lavbudsjett-produksjoner. I slike tilfeller vil materialet bli oppbevart i det landet hvor majoritets-samprodusenten hører hjemme. Minoritets-samprodusenten skal imidlertid til enhver tid ha adgang til materialet for å lage de nødvendige kopier, med mindre samprodusentene blir enige om noe annet.

Artikkel VIII

 1. Original-lyden på samproduksjonene skal være på engelsk, fransk eller norsk. Det er tillatt å gjøre opptak på to av språkene eller på alle tre. Dialog på andre språk kan inkluderes i samproduksjonen når manus krever dette.
 2. Dubbing eller teksting av den enkelte samproduksjon til fransk eller engelsk skal utføres i Canada. Dubbing eller teksting av den enkelte samproduksjon til norsk skal utføres i Norge. Ethvert avvik fra dette må godkjennes av de autoriserte myndigheter i begge land.

Artikkel IX

I overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser skal Canada og Norge være behjelpelig med å gi tillatelse til innreise og midlertidig opphold på sine respektive territorier for kunstnerisk og teknisk personell, og for skuespillere som samprodusenten fra det andre landet har engasjert til å være med i samproduksjonen. De skal likeledes tillate midlertidig innførsel og re-eksport av alt utstyr som måtte være nødvendig for samproduksjoner innenfor rammen av denne avtalen.

Artikkel X

Fordelingen av inntektene mellom samprodusentene skal i prinsippet være proporsjonal med deres respektive bidrag til finansieringen av produksjonen, og den skal godkjennes av de autoriserte myndigheter i begge land. Fordelingen kan enten skje ved at man deler selve inntektene, eller ved at man deler markedene mellom seg, eller man kan benytte en kombinasjon av disse to.

Artikkel XI

Selv om de autoriserte myndigheter i begge land har godkjent et forslag til samproduksjon, betyr ikke dette at de forplikter seg til å gi visningstillatelse til den samme samproduksjonen.

Artikkel XII

1. Hvis en samproduksjon blir eksportert til et land som har kvotereguleringer, gjelder følgende:

a) Den skal i prinsippet inngå i kvoten til det landet hvor majoritets-samprodusenten hører hjemme.

a) Hvis bidragene fra begge samprodusentene er like store, skal den inngå i kvoten til det landet som har de beste mulighetene til å forestå eksporten.

a) Hvis det oppstår vanskeligheter med underparagrafene (a) og (b), skal den inngå i kvoten til det landet hvor regissøren er statsborger.

2. Hvis ett av samprodusent-landene har rett til ubegrenset eksport av sine filmer til et land som har kvoteregulering, skal en samproduksjon under denne avtalen, uavhengig av paragraf 1, ha samme rett til fri adgang til importlandet som enhver annen produksjon fra vedkommende land, hvis importlandet samtykker i dette.

Artikkel XIII

 1. Når en samproduksjon blir vist, skal den presenteres som en «kanadisk-norsk samproduksjon» eller en «norsk-kanadisk samproduksjon», avhengig av hvor majoritets-samprodusenten kommer fra, med mindre samprodusentene har avtalt noe annet.
 2. Denne identifikasjonen skal komme fram i for- og ettertekstene, i filmens annonser, på filmens plakat og i alt annet reklamemateriell, og hver gang samproduksjonen blir vist.

Artikkel XIV

Hvis ikke samprodusentene er enige om noe annet, skal en samproduksjon presenteres på internasjonale festivaler av det landet hvor majoritets-samprodusenten er hjemmehørende, eller, hvis finansieringen har vært delt likt mellom dem, av det landet hvor regissøren er statsborger.

Artikkel XV

De autoriserte myndigheter i begge land skal i fellesskap utarbeide prosedyrereglene for samproduksjoner under hensyntagen til gjeldende lover og bestemmelser i Canada og i Norge.

Artikkel XVI

Det skal ikke legges noen restriksjoner på import, distribusjon eller visning av norske film-, TV- eller videoproduksjoner i Canada eller på tilsvarende kanadiske produksjoner i Norge, ut over de som finnes i gjeldende lover og bestemmelser i de to land.

Artikkel XVII

 1. I den perioden denne avtalen gjelder, skal det tilstrebes en rimelig balanse både når det gjelder finansiell deltakelse og når det gjelder kunstnerisk personell, teknikere, skuespillere og tekniske ressurser (studio- og laboratorieressurser), samtidig som det tas hensyn til hvert lands spesielle særtrekk.
 2. De autoriserte myndigheter i begge land skal vurdere betingelsene for iverksetting av denne avtalen hvis det er nødvendig for å løse eventuelle problemer som måtte oppstå i forbindelse med gjennomføringen. De skal om nødvendig anbefale eventuelle endringer, med det siktemål å utvikle et samarbeid innen film og video til det beste for begge land.
 3. Det er oppnevnt en felles kommisjon som skal ha tilsyn med gjennomføringen av denne avtalen. Kommisjonen skal vurdere om man har oppnådd den nevnte balanse, og den skal, hvis dette ikke er tilfelle, bestemme hvilke tiltak som er nødvendige for å oppnå denne balansen. Kommisjonen skal i utgangspunktet avholde møte en gang hvert tredje år, og den skal møtes vekselvis i de to land. Den kan imidlertid bli sammenkalt til ekstraordinære møter etter anmodning fra de autoriserte myndigheter i ett eller begge land, spesielt hvis det er aktuelt med omfattende endringer i de lover og bestemmelser som regulerer film-, TV- og videoindustrien i et av de to landene, eller hvis gjennomføringen av denne avtalen støter på alvorlige problemer. Felleskommisjonen skal møtes innen seks (6) måneder etter at en av partene har kalt den sammen.

Artikkel XVIII

 1. Denne avtalen skal iverksettes på foreløpig basis fra den dagen den er underskrevet. Den skal tre i kraft så snart begge parter har underrettet hverandre om at de har oppfylt alle lovmessige og konstitusjonelle betingelser for at avtalen skal kunne tre i kraft.
 2. Avtalen skal gjelde for en periode på tre (3) år fra den dato da den trer i kraft. Den skal hver gang automatisk fornyes for tre nye år, med mindre en av partene sier den opp skriftlig seks (6) måneder før utløpet av treårsperioden.
 3. Samproduksjoner som er blitt godkjent av de autoriserte myndigheter, og som allerede er igangsatt på det tidspunkt da den ene av partene gir beskjed om at den sier opp avtalen, skal fortsette å nyte godt av alle fordeler som denne avtalen gir, til prosjektene er ferdig. Enhver uoppfylt forpliktelse som måtte oppstå som følge av virksomheten under denne avtalen, skal oppfylles i samsvar med bestemmelsene i avtalen, og som om avtalen fortsatt var i kraft. Etter at avtalen er utløpt eller er blitt oppsagt, skal dens betingelser fortsette å gjelde for fordelingen av inntektene fra ferdigstilte samproduksjoner.
 4. Denne avtalen kan endres av partene ved skriftlig overenskomst.

Til bevitnelse på dette har de undertegnede etter fullmakt fra sine respektive regjeringer underskrevet denne avtalen.

Utferdiget i to eksemplarer i ____________________, den ________19___, på fransk, engelsk og norsk, hvorav alle har samme gyldighet.

For den kanadiske regjeringFor den norske regjering

Vedlegg
Prosedyreregler

Søknad i henhold til denne avtale skal for enhver samproduksjon fremlegges samtidig til begge de autoriserte myndigheter minst tretti (30) dager innen opptaksstart. Den autoriserte myndighet i det landet majoritets-samprodusenten er hjemmehørende, skal fremlegge sitt forslag for den andre autoriserte myndighet innen tjue (20) dager etter fremleggelsen av den samlede dokumentasjon som er beskrevet nedenfor. Den autoriserte myndighet i det landet minoritets-samprodusent er hjemmehørende, skal deretter meddele sin avgjørelse innen tjue (20) dager.

Dokumentasjon som fremlegges som vedlegg til søknaden skal bestå av følgende, utarbeidet på engelsk eller fransk til Canada og norsk til Norge:

I Det endelige manuskript

II Et dokument som beviser at opphavsrettighetene for samproduksjonen er ervervet på lovlig vis.

III Et eksemplar av samproduksjonsavtalen undertegnet av de to samprodusentene;

Kontrakten skal omfatte:

 1. Samproduksjonens tittel
 2. Navn på forfatteren av det originale manuskript, eller navnet på forfatteren av manuskriptet eller bearbeidelsen hvis manuskriptet er en bearbeidelse av et litterært verk.
 3. Regissørens navn (kan eventuelt angis med forbehold om endring)
 4. Budsjettet
 5. Finansieringsplanen
 6. En klausul som fastsetter fordeling av inntekter, markeder, medier eller en kombinasjon av disse
 7. Oversikt over samprodusentenes respektive andel av enhver budsjettoverskridelse eller besparelse. Andelen skal i prinsippet være proporsjonal med samprodusentenes bidrag, dog slik at minoritets- samprodusentens andel i budsjettoverskridelsen kan begrenses til en lavere prosentandel eller et bestemt beløp, under forutsetning av at minimums- andelen i henhold til Artikkel VI i avtalen overholdes.
 8. En bestemmelse som bekrefter at tilståelse av fordeler i henhold til denne avtale ikke medfører at myndighetene i noen av landene forplikter seg til å gi tillatelse til offentlige visninger av samproduksjonen.
 9. En klausul som fastlegger de tiltak som skal iverksettes hvis:

(a) de autoriserte myndigheter i det enkelte land, etter grundig gjennomgang av saken, ikke gir tilsagn om de fordeler det er søkt om

(b) de autoriserte myndigheter forbyr visning av samproduksjonen i det enkelte land eller eksport til et tredje land

(c) en av partene ikke skulle oppfylle sine forpliktelser

10. Tidspunkt for opptaksstart

11. En bestemmelse om at majoritets-samprodusenten skal tegne en forsikring som minimum dekker “enhver produksjonsrisiko” og “enhver risiko for originalt materiale”

12. En bestemmelse som omhandler fordelingen av opphavsrettighetene beregnet proporsjonalt med den respektive samprodusentens bidrag

IV Undertegnet distribusjonsavtale

V En liste over kunstnerisk og teknisk personell med angivelse av deres nasjonalitet og fordeling av roller til skuespillerne

VI Fremdriftsplan

VII Detaljert budsjett med angivelse av hvordan utgiftene skal fordeles mellom hver av landene; og

VIII Synopsis

De autoriserte myndigheter i begge land kan i tillegg kreve ethvert dokument eller annen informasjon som de måtte finne nødvendig.

Detaljert dreiebok (inkludert dialog) skal i prinsippet være de autoriserte myndigheter i hende innen opptaksstart.

Endringer, herunder utskiftning av en av samprodusentene, kan gjøres i den opprinnelige kontrakt. Slike endringer må fremlegges for de autoriserte myndigheter i begge land for godkjenning før samproduksjonen er fullført. Utskiftning av en samprodusent kan kun skje unntaksvis, og av grunner som begge de autoriserte myndigheter finner tilfredsstillende.

De autoriserte myndigheter vil holde hverandre gjensidig informert om deres beslutninger.

Lagt inn 15. april 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen