Lover og regler

Avtale om bistand til bygging av internatskole i Beslan

Under statsminister Kjell Magne Bondeviks besøk i Moskva 19.-21.juni ble det undertegnet en avtale om norsk bistand til bygging av en internatskole i Beslan. (22.06)

Avtale mellom Det kongelige norske utenriksdepartement og den republikanske statlige stiftelse ”Spesialfondet Gjenreisning av Beslan”

For å yte bistand til ofrene for terrorhandlingen som fant sted 1.‑3. september 2004 i Beslan i Republikken Nord‑Ossetia/Alania i Den russiske føderasjon, har Det kongelige norske utenriksdepartement og Den republikanske statlige stiftelse ”Spesialfondet Gjenreisning av Beslan”, opprettet ved vedtak nr. 229 i Republikken Nord-Ossetias/Alanias regjering 27.10.2004, blitt enige om følgende:

I. Det kongelige norske utenriksdepartement skal stille til rådighet et beløp på inntil en (1) million amerikanske dollar som skal dekke kostnader knyttet til utvikling av kostnadsoverslag, prosjektutforming og oppføring av en sports- og internatskole i Beslan.

II. Den republikanske statlige stiftelse ”Spesialfondet Gjenreisning av Beslan” tar på seg ansvaret for alt praktisk arbeid i forbindelse med prosjektets utforming, tilrettelegging av byggetomten og avlegging av regnskap, og inngår tillike avtaler med entreprenører om iverksettelse av arbeider innenfor rammen av Avtalen.

III. Den republikanske statlige stiftelse ”Spesialfondet Gjenreisning av Beslan” og Det kongelige norske utenriksdepartement, eller deres befullmektigede representanter, skal i fellesskap overvåke, vurdere og evaluere framdriften i byggearbeidet.

IV. Det kongelige norske utenriksdepartement forbeholder seg retten til å fastsette at midlene til oppføring av skolen skal utbetales som delbetalinger avhengig av at kvaliteten og framdriften i byggearbeidet er i samsvar med prosjektbeskrivelsen. I tilfelle vesentlige kontraktsavvik forbeholder Det kongelige norske utenriksdepartement seg retten til å stanse utbetalingene.
Den første delbetalingen vil bli utbetalt når prosjektforslaget, vedlagt godkjent budsjettplan, er framlagt for og godkjent av Det kongelige norske utenriksdepartement.

V. Den republikanske statlige stiftelse ”Spesialfondet Gjenreisning av Beslan” skal holde Det kongelige norske utenriksdepartement løpende underrettet om framdriften for oppføringen av internatskolen, ved å framlegge en framdriftsrapport hver annen måned, vedlagt revisor- attesterte regnskaper og spesifiserte kostnadsbilag.
Informasjon om framdriften i prosjektet skal sendes fra Den republikanske statlige stiftelse ”Spesialfondet Gjenreisning av Beslan” til Den kongelige norske ambassade i Moskva.
På anmodning fra Det kongelige norske utenriksdepartement skal det framlegges eksternt revidert regnskap utført av et uavhengig revisjonsselskap utpekt av partene. Det kongelige norske utenriksdepartement bærer utgiftene i forbindelse med slike kontroller.

VI. Alle spørsmål og uenigheter skal løses ved forhandlinger mellom partene.

VII. Denne avtale trer i kraft når begge parter har undertegnet den.

VIII. Denne avtale forblir i kraft inntil prosjektet er fullført og det er satt opp en tilhørende protokoll om dette. I fall en av partene ønsker å si opp avtalen, må parten meddele sitt ønske med tre måneders skriftlig varsel til den annen part.

IX. Denne avtale er utferdiget i to versjoner på norsk og russisk, med samme gyldighet for begge tekster.

Ekstraordinær og befullmektiget Ambassadør for Kongeriket Norge i Russland

Eksekutivdirektør i Den republikanske statlige stiftelse ”Spesialfondet ”Gjenreisning av Beslan”

Ø. Nordsletten

A. Borajev

Dato:__________________________