Balansert målstyring i kommunal sektor - erfaringskonferanse 31.01.2002

KRD inviterer til formidlingskonferanse om Balansert målstyring i kommunal sektor basert på erfaringene til pilotkomunene Harstad, Tønsberg og Sør-Trøndelag.

Kommuner
Fylkeskommuner
Regional statsforvaltning
Kommunenes Sentralforbund


Deres ref


Vår ref


Dato

00/439

26. november 2001


Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor – erfaringskonferanse 31.01.2002

Kommunalavdelingen i Kommunal- og regionaldepartementet har det siste året vært ansvarlig for et nasjonalt pilotprosjekt med balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor. Kommunene Harstad og Tønsberg, samt Sør-Trøndelag fylkeskommune har deltatt som piloter i dette prosjektet.

Prosjektet har fokusert på BMS både som et styrings- og rapporteringssystem og som et ledelsesverktøy. Man har lagt stor vekt på involvering både av ansatte og brukere i utviklingsfasen, hvor det er blitt utviklet såkalte målekart både for hele kommunen og ulike virksomheter. Kommunene er nå i gang med gjennomføringen og det er allerede fremkommet flere interessante resultater og erfaringer.

Disse vil bli sammenfattet i en egen veileder som nå er under utarbeidelse og presentert på en erfaringskonferanse på Gardermoen, SAS Radisson Hotell, 31. januar neste år. Programmet for denne konferansen følger vedlagt.

Målgruppen for konferansen er den administrative og politiske ledelse, planleggere, økonomiansvarlige og virksomhetsledere i kommuner og fylkeskommuner og andre som er interessert i lokalt utviklings- og omstillingsarbeid.

Konferanseavgiften på kr 600 vil dekke lunsj og øvrig bevertning, samt et eksemplar av veilederen. Påmeldingsfrist er satt til 24. januar, men de som først melder seg på vil være sikret plass.

Velkommen !

Eivind Dale e.f.

Trond Ø Christensen


[ Invitasjon med progam ] PDF-format