Bangladesh Association Norway

Vi viser til klage datert 21.7.2011som er oversendt med brev fra Enhetsregisteret 7.11.2011 samt vårt brev datert 6.12.2011 med informasjon om forlenget saksbehandlingstid.

Vi viser ogsåtil følgende:

- brev med ytterligere informasjon fra Bangladesh Association Norway datert 14.11,
  15.11,19.11,20.11,21.11,22.11,23.11,29.11og 1.12.2011.
- brev fra Chowdhury Rupakdatert 16.11.2011
- brev fra Chowdhury Dilip Kumar datert 17.11.2011
- brev fra advokat Lena Ødegård datert 3.12.2011

Om klagen

Klagen gjelder Enhetsregisterets vedtak av 23.6.2011om å registrere nytt styre i foreningen Bangladesh Association Norway. Enhetsregisteret begrunner vedtaket med at vedlagte protokoll fra generalforsamlingen 12.6.2011 er kontrollert og funnet i orden. Klager hevder at registreringen av nytt styre er ugyldig fordi generalforsamlingen ble holdt uten at alle medlemmene var informert og dermed hadde fått anledning til å delta på styrevalget. Klager hevder at det ble avholdt en ekstraordinær generalforsamling 10.7.2011 hvor nytt styre ble valgt.

Klagemotparten gjør gjeldende at alle medlemmer som det var mulig å få tak i, ble underrettet om møtet og at det registrerte styret dermed er valgt på lovlig måte.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor.

Rettslig grunnlag

Lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret (enhetsregisterloven) § 17første ledd første punktum lyder: ”Registerføreren skal prøve om innsendte opplysninger og dokumentasjon er i samsvar med reglene i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven.” Enhetsregisterloven § 17 første ledd tredje punktum lyder: ”Straks opplysningene er funnet i orden skal de innføres i registeret”.

Enhetsregisterets kontroll gjøres på grunnlag av de innsendte dokumentene. Kontrollen av endringsmeldingen ligger på et administrativt plan, uten muligheter til å kontrollere bakenforliggende omstendigheter. Dersom vilkårene for registrering er oppfylt, skal opplysningene innføres i registeret. Dersom vilkårene ikke er oppfylt skal registrering nektes, jf. enhetsregisterloven §§17 og 19.

Om selve klagebehandlingen

Det kommer frem av sakens dokumenter at det ligger en konflikt i bunnen for klagen. Partene i saken ser situasjonen fra forskjellige sider, og har ikke klart å løse den. Nærings- og handelsdepartementet vil på denne bakgrunn orientere klager om prosessen rundt selve registreringen og den senere klagebehandling som foretas i Enhetsregisteret og i Nærings- og handelsdepartementet.

Vedtak

Med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34 og lov av3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret, gjør departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Enhetsregisterets vedtak av23.6.2011 opprettholdes.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Enhetsregisteret er et elektronisk register som samordner opplysninger om næringslivet og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre. Enhetsregisteret inneholder data om enheter, såsom navn, adresse, styre, osv. som har registreringsplikt enten i Enhetsregisteret eller i andre såkalte tilknyttede registre.

Enhetsregisterets og Nærings- og handelsdepartementets oppgaver i saken er knyttet til innholdet i Enhetsregisteret, og er dermed avgrense ttil å vurdere selve registreringen av endringene i foreningen. Vi har ikke etter loven myndighet til å vurdere annet enn om dokumentene som ble sendt til Brønnøysundregistrene og som lå til grunn for den nye registreringen, er i overensstemmelse med lov. I forarbeidene til enhetsregisterloven, Ot.prp. nr. 11(1993-94) står det på side 62 første spalte:”Det er lagt opp til at Enhetsregisteret skal foreta en viss kontroll med de opplysninger som kommer inn til registrering. Det er ikke lagt opp til noen omfattende juridisk kontroll. Registerføreren skal kontrollere at de opplysninger som skal inngis for å få et organisasjonsnummer er gitt og at de tforeligger slik dokumentasjon som er pålagt etter denne loven.Når opplysningene er funnet i orden skal de innføres i registeret.” Andre sider av denne saken, såsom tvister om hvem som har fått informasjon som er påkrevd, må derfor løses andre steder,som i domstolsapparatet.

Utgangspunktet for registreringen er den meldingen som sendestil Enhetsregisteret. Verken Enhetsregisteret eller Nærings- og handelsdepartementet har anledning til å undersøke eller prøve om det som fremkommer av meldingen, faktisk medfører riktighet. Vi kan med andre ord ikke foreta bevisførsel. Det kan dermed skje at et dokument som er innsendt til registrering fremstår som riktig og lovmessig, men faktisk ikke er det. Registeret prøver kun om den dokumentasjonen som danner grunnlaget for registreringen, stemmer med lov og forskrift. Ut over det har verken

Som det fremgår av det ovenstående er registreringsmeldingen utgangspunktet for den vurdering som foretas før registreringen. De opplysningenesom blir gitt i registermeldingen sjekkes opp mot medfølgende vedlegg. Melding og vedlegg sjekkes mot enhetsregisterloven med forskrift. Det er altså en forholdsvis summarisk kontroll som skal foretas av Registerfører. Når et vedtak påklages, er det imidlertid klart at det påhviler Enhetsregisteret og departementeten noe utvidet plikt til å undersøke underlagsmaterialet i saken.Det er likevel viktig å understreke at grensen mot bevisførsel ligger fast.

Departementets vurdering

Ved registrering av endret styresammensetning skal en bekreftet utskrift av protokoll som viser valg av styre vedlegges. Enhetsregisterloven § 8 første ledd krever skriftlig erklæring fra styret, signaturberettiget daglig leder, forretningsfører, innehaver eller tilsvarende kontaktperson om at de opplysninger som meldes, er riktige. Hvis enheten ikke også skal registreres i Foretaksregisteret, må dessuten protokoll som viser valg av styre vedlegges meldingen.

Protokollen fra generalforsamlingen datert 12.6.2011 viser nødvendige vedtak, er underskrevet og er ellers formelt i orden. Etter loven er dette tilstrekkelig for registrering i Enhetsregisteret.

Klager hevder at ikke alle medlemmer var informert og dermed ikke hadde anledning til å delta på generalforsamlingen.

Verken Enhetsregisteret eller Nærings- og handelsdepartementet kan eller skal kontrollere hvem som er medlemmer i foreningen eller hvorvidt alle har fått tilsendt innkallingen til generalforsamlingen. Vi har dermed ikke mulighet til å prøve om det som fremkommer av protokollen, faktisk medfører riktighet, og kan ikke foreta bevisførsel. Det som står i protokollen, leggestil grunn for den registreringen som foretas.

Hvis partene i saken ønsker å prøve gyldigheten av vedtakene fattet av generalforsamlingen, må det gjøres i domstolsapparatet.

Endringsmeldingen mottatt i Brønnøysundregistrene som lå til grunn for registrering 23.62011 av nytt styre i Bangladesh Association Norway, var i samsvar med lov og den skal dermed registreres, jf. enhetsregisterloven§ 17. .

Vedtak

Med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34 og lov av 3. juni 1994 nr 15 om Enhetsregisteret, gjør departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Enhetsregisterets vedtak av 23.6.2011 opprettholdes.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf forvaltningsloven § 28 tredje ledd.