Barn og unges fritidsmiljø og deltakelse

Rundskriv Q-12/2011

 

Les rundskriv Q-12/2011 her

 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sammen med Kommunal- og regionaldepartementet sendt ut et rundskriv om barn og unges fritidsmiljø og deres muligheter for deltakelse og innflytelse. Rundskrivet er en samlet fremstilling av rettigheter, lover og regelverk som er relevante for disse to områdene.
 
Med rundskrivet ønsker departementene å sette søkelyset på kommunenes ansvar for å sikre alle barn og unge en god oppvekst, hvor et positivt fritidsmiljø og retten til deltakelse og innflytelse står i fokus. Det er sendt alle landets kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn.