Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag

Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 7. september 2017 og leverte sin rapport 5. desember 2018.

Ekspertgruppen har hatt som oppgave å dokumentere barnehagelærerrollen som en profesjonsrolle, og å drøfte hvordan barnehagelærerprofesjonen kan utvikles. Barnehagelærerrollen defineres av forventninger til rollen, fra blant andre barn, foreldre, utdanningen, organisasjonen og dens ledelse og offentlig styring.

Som mandatet ber om, ser gruppen på barnehagelærerrollen som en profesjonsrolle, og tar utgangspunkt i profesjonsteoretiske og barnehagepedagogiske perspektiver på hvilke yrkesutøvelsesformer og rolleforventninger det er tale om.

Les rapporten

English abstract The kindergarten teaching profession - present and future.pdf