Barnetilsynsundersøkelsen fra SSB for 2010

Barnetilsynsundersøkelsen viser at barna i gjennomsnitt oppholder seg 35 timer i uka i barnehagen. Under 20 prosent er der i 41 timer eller mer.

Barnetilsynsundersøkelsen viser at barna i gjennomsnitt oppholder seg 35 timer i uka i barnehagen. Under 20 prosent er der i 41 timer eller mer.

Det store flertall barnehagebarn, om lag 70 prosent, oppholder seg i barnehagen i 25-40 timer i uken. Rundt 10 prosent av barna er i barnehagen mindre enn 25 timer i uken.

Barnetilsynsundersøkelsen for 2010 er første gang det samles inn data for faktisk oppholdstid i barnehagen. Dataene er basert på foreldrenes rapportering av når de vanligvis leverer og henter barna Den faktiske oppholdstiden er i likhet med avtalt oppholdstid, nesten identisk for alle aldersgrupper.

Lenker til tabeller for avtalt oppgoldtid:

Lenker til tabeller for faktisk oppholdstid:

Barnetilsynsundersøkelsen ble første gang gjennomført i 2002 av Statistisk sentralbyrå på oppdrag av BLD. Undersøkelsen tar for seg blant annet flere sider ved barnefamiliers tilsynsordninger og deres prioriteringer av og begrunnelser for sine valg av hovedtilsynsordning på dagtid.

Høsten 2010 gjennomførte Statistisk sentralbyrå en ny, utvidet Barnetilsynsundersøkelse på oppdrag av Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet. Datamaterialet gir en unik mulighet til å se på utviklingen i en periode hvor det har vært satset mye på barnehage.