Barnevernloven § 5-9

Barnevernloven § 5-9

26.02.2009 Vedrørende tilsyn i barneverninstitusjoner

29.01.2009 Barneverninstitusjoners varslingsrutiner i forhold til mindreårige som rømmer

07.04.2008 Mobilbruk på barneverninstitusjoner

31.10.2006 Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon

21.11.2005 Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon – presisering av regelverket

16.09.2003 Vedtak om bruk av tvang i barneverninstitusjoner

04.06.2003 Barnevernstjenestens adgang til å regulere telefon- og brevkontakt mellom barn og foreldre, samt å pålegge tilsyn under samvær

06.01.2003 Vedr. spørsmål om urinprøvetaking for myndige ungdommer

11.03.2002 Tilsyn med barneverninstitusjoner – spørsmål vedrørende beboere over 18 år

26.03.2001 Vedr. muligheten for alarm/varslingssystem ved en barneverninstitusjon

13.03.2001 Avtale om urinprøvetaking av beboere i barneverninstitusjon plassert med hjemmel i sosialtjenesteloven

22.11.2000 Henvendelse om bruk av "skjerming"

21.03.2000 Telefonkontroll på barneverninstitusjon

21.06.1999 § 5-9 Dispensasjon fra bestemmelser i barnevernloven av 17 juli1953, rundskriv 1-16/84 § 6-8 nr 1 for barnevernets ungdomssenter

27.06.2000 § 5-9 Barneverninstitusjoners ansvar for beboeres tapte eiendeler

21.03.2000 § 5-9 Telefonkontroll på barneverninstitusjon

01.02.2000 § 5-9 Regler for bruk av tvang i barneverninstitusjoner