Bedre samordning og styring av store og/eller strategisk viktige IKT-prosjekter i staten

Forslag fra tverrdepartemental arbeidsgruppe

Fornyings- og administrasjonsdepartementet nedsatte høsten 2007 en arbeidsgruppe som ble bedt om å vurdere bedre samordning og styring av store eller strategisk viktige IKT-prosjekter i staten. Resultatet fra gruppens arbeid går fram av denne rapporten.

I dag finnes det få mekanismer som oppmuntrer den enkelte virksomhet til å vurdere egne IKT-anskaffelser i lys av behovet i offentlig sektor for øvrig. Fornyings- og administrasjonsdepartementet nedsatte høsten 2007 en arbeidsgruppe som ble bedt om å vurdere bedre samordning og styring av store eller strategisk viktige IKT-prosjekter i staten. Resultatet fra gruppens arbeid går fram av denne rapporten.

Arbeidsgruppen mener at det er mulig å utnytte IKT-mulighetene på en bedre måte
i staten. For å sikre at statlige IKT-prosjekter gjennomføres med samfunnsøkonomisk lønnsomhet, mener arbeidsgruppen at det må stilles strenge krav til planleggingen av prosjektene. Planleggingen bør følge en metodikk og kvalitetssikres i tråd med beste praksis på området. Dette bør også gjelde for IKT-prosjekter under 500 mill. kr, som etter dagens ordning ikke automatisk omfattes av kravet om kvalitetssikring gjennom Finansdepartementets kvalitetssikringsregime.

Bedre samordning og styring av store og/eller strategisk viktige IKT-prosjekter i staten (PDF)